Kedy je naj­lep­šie s nie­kym pre­ru­šiť kon­takt? Možno len na istý čas a možno navždy… Ak si sa roz­hodla, že je pre teba lep­šie, aby si sa s týmto člo­ve­kom ďa­lej ne­ba­vila, vy­ma­zala ho zo svojho ži­vota, je ten správny čas to tak uro­biť. Je to veľmi od­vážne roz­hod­nu­tie a bude to pre teba veľmi ťažké, ale na konci ti bude oveľa oveľa lep­šie.

Môže to byť nie­kto, s kým si sa práve roz­išla alebo fa­lošná ka­ma­rátka/ka­ma­rát, po­stup je skoro presne rov­naký.

zdroj: pe­xels.com

1. Je to na­ozaj to, čo chceš?

Vi­díte to obaja rov­nako? Mali ste prí­le­ži­tosť o tom ho­vo­riť? Si si istá že ste pri­pra­vení ne­chať to tak? Je veľmi dô­le­žité, aby ste sa po­roz­prá­vali pred­tým, ako usú­diš že tento vzťah nemá bu­dúc­nosť. No nie­kedy je to tak zrejmé, že roz­ho­vor ne­pot­re­bu­jete. Hlavne ak je ti trápne stret­núť sa s ním/ňou znova.

2. Ne­tý­raj samú seba

Pre­staň ho/ju sle­do­vať na so­ciál­nych sie­ťach. Ak to ne­uro­bíš bude ti ho/ju to len pri­po­mí­nať, ne­dos­ta­neš sa z toho, keď bu­deš vi­dieť jeho/jej fotky alebo prís­pevky.

3. Mysli na dô­vod prečo si to uro­bila

Budú chvíle keď si po­vieš: „Len sa chcem na chvíľku po­zrieť na jeho/jej Ins­ta­gram“ alebo: „Len si chcem pre­čí­tať zo­pár na­šich sta­rých správ“. Mu­síš sa za­sta­viť a ne­uro­biť to. Mysli na to prečo si sa roz­hodla pre­ru­šiť kon­takty. Ne­rob si to ešte ťaž­šie ako to je.

4.  Bude to bo­lieť a to dosť

Ne­snaž sa tvá­riť, že sa nič ne­stalo. Ne­zak­rý­vaj svoje po­city. Práve na­opak. Ak chceš tak plač, krič, na­dá­vaj. Je to na tebe, ako sa s tým vy­rov­náš, hlavne tento pro­ces ne­za­ned­bá­vaj, má to bo­lieť.

5. Ob­klop sa ľuďmi, kto­rých máš rada

Toho člo­veka, kto­rého si vy­ma­zala zo svojho ži­vota ne­pot­re­bu­ješ. Máš ko­pec iných pria­te­ľov a ľudí, kto­rým na tebe zá­leží. Ni­kdy v tom nie si sama.

zdroj: pe­xels.com

Možno ti to bude tr­vať pár me­sia­cov a možno rok. Ne­exis­tuje rýchla ná­prava, všetko chce svoj čas. No bu­deš v po­riadku. Ostane ti už len ne­prí­jemná spo­mienka, ku kto­rej sa ne­bu­deš chcieť vra­cať. Bude to len ďal­šia jazva, z kto­rej sa po­u­číš a po­su­nieš sa ďa­lej. Tvoje te­raj­šie po­city sú len do­časné, takto to ne­bu­deš cí­tiť navždy.

Dú­fam, že som po­mohla a pra­jem ti veľa šťas­tia. <3

 

 

Komentáre