Mesto, ktoré máte tak­mer za ro­kom vám po­núkne his­tó­riu, krásne parky, mo­derné ume­nie, nád­hernú ar­chi­tek­túru a v ne­po­sled­nom rade úžasné jedlo.

Bu­da­pešť sa teší stále väč­šej a väč­šej náv­štev­nosti tu­ris­tov, kto­rým po­núka prí­jemné ro­dinné re­štau­rá­cie, rôz­no­rodý street food, ale aj tra­dičné a lacné do­máce špe­cia­litky. Na svoje si prí­dete aj po­čas piat­ko­vej noci aj po­čas ne­deľ­ného rána.

Ak si chcete vy­chut­nať skvelé jedlo a ne­trá­piť svoju pe­ňa­ženku nav­štívte nie­ktorú z týchto re­štau­rá­cií.

pi­xa­bay.com

GLU­TENO

Stra­vo­vať sa zdravo a glu­ten-free je dnes veľ­kým tren­dom a ak ste jeho prívr­žen­com, po­tom vás ur­čite po­teší re­štau­rá­cia Glu­teNo, ktorá po­núka vše­možné va­rianty zdra­vých, bez­lep­ko­vých pan­nini.

Do­máci chlieb, ob­lo­žený len kva­lit­nými su­ro­vi­nami z lo­kál­nych fa­riem si vás ur­čite získa. Ľahké jedlo (so ši­ro­kou po­nu­kou bez­lep­ko­vých de­zer­tov), skvelá káva, nízke ceny sú zá­ru­kou prí­jemne strá­ve­ného po­po­lud­nia v Bu­da­pešti.

 

GREAT MAR­KET HALL

Miesto, ktoré by ste mali nav­ští­viť tak či tak. Ok­rem krás­nej ar­chi­tek­túry, ktorú oce­níte ako cez deň tak i za ve­čer­ného osvet­le­nia to­tiž po­núka množ­stvo stán­kov so su­ve­nírmi, ovo­cím, tra­dič­nými ma­ďar­skými sa­lá­mami a po­dobne.

Náj­dete tu aj skvelé a ne­tra­dičné fast fo­odové stánky, v kto­rých si mô­žete dať na­prí­klad Kob­lice. Je to niečo ako ako ako hot dog, no v kor­nú­ti­ko­vom pe­čive náj­dete nie jednu väč­šiu, ale nie­koľko mini klo­bá­sok. Celé si to mô­žete obop­ha­tiť ci­bu­ľou, ka­pus­tou, sy­rom či hor­či­cou.

pi­xa­bay.com

SEL­FIE BAR AND GRILL

Ak máte za se­bou dlhú a vy­čer­pá­va­júci noc, po­tom je toto miesto tým pra­vým, čo po­tre­bu­jete. Vý­borné jedlo, rýchla a usmiata ob­slua a pri­ja­teľné ceny.

Na vý­ber všetko možné, dô­verne známe, aj miestne a tra­dičné. Ak máte od­vahu, mô­žete si do­priať pi­kantný ma­ďar­ský gu­láš a otes­to­vať, či vás po­staví na nohy rov­nako aj sle­pačí vý­var.

 

HUM­MUS BAR

Ak máte chuť n a niečo nové, alebo ste ve­ge­ta­riáni či ve­gáni, po­tom je Hum­mus Bar pre vás ako stvo­rený. V cen­tre Bu­da­pešti ich je hneď nie­koľko a každá pre­vá­dza sa vzhľa­dom trošku líši, takže máte mož­nosť nav­ští­viť práve tú, ktorá je vám naj­sym­pa­tic­kej­šia. Na web­stránke náj­dete všetky aj s pres­nými ad­re­sami, čo je skvelé. Ak máte chuť ostať doma, mô­žete vy­užiť aj do­nášku.

Menu je ši­roké no ako na­po­vedá sa­motný ná­zov pod­niku, špe­cia­lit­kou je práve hum­mus. Takže ten by vo va­šom vý­bere na­ozaj ne­mal chý­bať. To, že ve­dia čo ro­bia a pri­pra­vujú ho vždy s lás­kou ro­zo­rnáte už pri pr­vom sú­ste.

Ak k tomu všet­kému ešte pri­dáte fakt, že vaša pe­ňa­ženka týmto gas­tro­no­mic­kým zá­žit­kom  veľmi ne­u­trpí, nie je o čom.

pi­xa­bay.com

GO FREE CAFÉ

Tie naj­lep­šie bel­gické waffle, aké si v Bu­da­pešti mô­žete kú­piť. Či už si radi po­chu­títe na nie­čom slad­kom a pod­ma­ni­vom, alebo dá­vate pred­nosť sla­ným chu­tiam, tu si prí­dete ur­čite na svoje. Go Free to­tiž po­núka úžasné wafle s nu­te­lou, ovo­cím, zmr­li­nou či mar­me­lá­dou no pre tých, ktorí nie sú až ta­kými fa­nú­šikmi slad­kého má pri­pra­vené slané omáčky, jemné mä­sové a sy­rové ná­plne, či do­konca ša­láty.

Za 3 eurá do­ká­žete svo­jim očiam a ústam ula­ho­diť nu­te­lovo-ja­ho­do­vou waff­lou s ká­vič­kou. To roz­hodne po­teší, však?

Komentáre