Po­znáte to. Mi­lu­jete ro­man­tické filmy, pá­čia sa Vám muži ale mo­men­tálne sa ne­cí­tite na to, že by ste chceli vzťah…

Nie že by si nech­cela ni­kdy lásku alebo že by si bola za­tr­pk­nutá. Mo­men­tálne chceš byť jed­no­du­cho len sama so se­bou, s ro­di­nou a s pria­teľmi. Chceš spoz­ná­vať, chceš za­ží­vať. V pr­vom rade chceš spoz­nať samú seba. Chceš ve­dieť o sebe viac, chceš sa viac spoz­nať a po­cho­piť. Chceš na sebe pra­co­vať ako na ne­ja­kom dô­le­ži­tom pro­jekte.

Úp­rimne, som rada za žen­ské, ktoré sa si­lou- mo­cou ne­sna­žia vr­hnúť bez­hlavo do vzťahu. Ni­kdy z toho nič dobré ne­vznikne a väč­ši­nou si so se­bou od­ná­šame len zlo­mené a za­tr­pk­nuté srdce.

Ak mám byť úp­rimná, ne­mám mo­men­tálne chuť na lásku. Po­tre­bu­jem čas pre seba. Len a len pre seba a pre ľudí, kto­rých chcem mať vo svo­jom ži­vote. Po­tre­bu­jem po­cho­piť moje ná­zory, pri­ority a to, za čím si sto­jím. Po­tre­bu­jem vní­mať všetku krásu, ktorú mi svet po­núka. Sama. Po­tre­bu­jem ob­ja­vo­vať, rásť, zly­há­vať, vstá­vať, učiť sa, ces­to­vať, žiť! Mi­luj samú seba. Presne te­raz, kde si. Ob­ja­vuj v sebe túžby, skryté ta­lenty, spo­mienky a pria­nia. Plň si svoje sny. Ho­vor áno a bo­juj za svoje šťas­tie.

Bola krásna, ale nie ako tie diev­čatá v ča­so­pi­soch.
Bola krásna pre spô­sob, akým mys­lela.
Bola krásna pre tú is­kru v jej očiach, keď roz­prá­vala o nie­čom, čo mi­lo­vala.
Bola krásna pre jej schop­nosť vy­ča­riť dru­hým úsmev na tvári, aj keď ona bola smutná.
Nie, ne­bola krásna pre niečo tak do­časné ako jej vzhľad.
Bola krásna hl­boko vo vnútri jej duše.
F. Scott Fitz­ge­rald

flickr.com

„Ne­ve­rím ni­komu, kto ni­kdy ne­bol ani tro­chu se­ba­deš­truk­tívny. Kto si ne­pre­šiel ani tro­chou se­ba­ne­ná­visti. Nie­kedy na seba mu­síš byť tvrdý, aby si spoz­nal sa­mého seba.“ – Johny Depp

Viem, že raz to príde a ja bu­dem mi­lo­vať po­cit za­mi­lo­va­nia a bu­dem ne­mierne šťastná, že som opäť za­mi­lo­vaná do osoby, ktorú som hľa­dala a ktorá hľa­dala mňa. Viem to. No mo­men­tálne po­tre­bu­jem byť sama. Za­mi­lo­vať sa sama do seba, opäť. Až po­tom sa mô­žem úp­rimne za­mi­lo­vať do nie­koho iného.

Komentáre