Zostaň sama, kým ne­stret­neš člo­veka, ktorý ťa ro­zo­smeje, že ti budu až slzy tiecť.

Zo­staň sama, kým ne­stret­neš člo­veka, ktorý vy­lieči tvoje zlo­mené srdce, dá na neho le­ukop­last a podá ti ruku.

Zo­staň sama, kým ne­stret­neš člo­veka, ktorý ti po­môže za­bud­núť na to, čo bolo.

zdroj: unsp­lash.com
unsp­lash.com

Na toho, čo ti ukáže lásku a nie bo­lesť.

Po­čkaj si na toho člo­veka, pri kto­rom bu­deš ve­dieť, že toto je niečo úplné iné.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Už to ne­budú mo­týle ani celá zoo, ale bude to niečo iné.

Niečo, pri čom si bu­deš se­baistá a po­kojná.

Po­čkaj si na nie­koho, kto s te­bou bude jed­nať s re­špek­tom.

Bude sa k tebe sprá­vať ako k matke svo­jich deti, par­tnerke, man­želke, ses­tre a naj­lep­šej ka­ma­rátke.

unsp­lash.com

Zo­staň sama, až kým ne­stret­neš člo­veka, ktorý ti ukáže iný po­hľad na vec.

Po­čkaj na člo­veka, ktorý ťa bude pod­po­ro­vať vo všet­kom, aj keby to mala byť úplná ba­na­lita.

Na toho, ktorý ťa ne­pred­staví len ro­dine, ale spraví z teba jej sú­časť.

Zo­staň sama, kým ne­stret­neš člo­veka, ktorý sa na tebe len po­zrie a bude ve­dieť čo ti je.

Po­čkaj na toho, kto si bude istý, že ťa chce v bu­dúc­nosti.

Na toho, čo vie ro­biť kom­pro­misy a dis­ku­to­vať veci, nie há­dať sa.

unsp­lash.com

Ver, že on príde a že bu­deš znova šťastná.

Po­čkaj si na neho.

No po­kiaľ príde, uč sa, spoz­ná­vaj svet, aby si vy­tvo­rila veľa zá­žit­kov a mohla ich mu po­roz­prá­vať.

„Je krásne po­čuť nie­koho prí­beh, no kraj­šie je byť jeho sú­čas­ťou“-ano­nym

Komentáre