In­tro­verti sú typ ľudí, ktorý nie každý po­chopí. Nie sú veľmi vý­reční, no majú ne­uve­ri­teľný vnú­torný svet a oča­ria ťa svo­jou dob­ro­tou. Aké sú ich ďal­šie kva­lity a prečo je ži­vot s in­tro­ver­tom zau­jí­mavý?

Ho­vor, po­čúva ťa

In­tro­vert je bút­ľavá vŕba, ktorá ťa vy­po­čuje. Je úplne v po­riadku, ak roz­prá­vaš viac ty, ako on. In­tro­vert ťa ni­kdy ne­ne­chá v prob­lé­moch a vždy ťa vy­po­čuje, ver mi.

Mi­lu­júci

Ak mi­luje, tak mi­luje po­riadne, no nie se­becky, ale úp­rimne a bez­pod­mie­nečne. Ak už sa in­tro­vert za­mi­luje, je to silné a tá osoba je vý­ni­močná.

Je cit­livý

In­tro­vert je veľmi cit­livý a rád sa so svo­jimi prob­lé­mami po­pa­suje sám. Svoje po­city a myš­lienky vždy pre­berá do hĺbky, preto mu ne­mô­žeš vy­čí­tať, ak chce byť istý čas sám a pop­re­mýš­ľať nad svo­jim ži­vo­tom a sprá­va­ním.

zdroj: pe­xels.com
Ber ho ako ne­dos­tat­kový to­var

In­tro­vert je veľmi milý člo­vek, ktorý je síce svoj­ský, no jeho vnú­torný bo­hatý svet ťa úplne opantá. In­tro­verta mô­žeš po­va­žo­vať za ne­dos­tat­kový to­var a preto si ho na­ozaj váž.

Je od­daný

Láska a pria­teľ­stvo preňho zna­me­najú veľa. Ak si jeho pria­teľ, ver že ťa ne­s­klame a ne­pod­razí. Od­da­nosť in­tro­verta je priam ne­pred­sta­vi­teľná a nemá prob­lém, ak mu aj na­pí­šeš o tre­tej v noci, že ho po­tre­bu­ješ.

Mi­lujú témy, ktoré majú sku­točne zmy­sel

Nechce sa zho­vá­rať len o po­časí a otrá­ve­ných dô­chod­coch v mh­dečke. Chce sku­točné témy o ži­vote, ktoré sú zau­jí­mavé a vy nie­len že stra­títe po­jem o čase, ale do­zviete sa na­vzá­jom o sebe niečo nové a možno niečo aj po­cho­píte.

Majú radi sa­motu

Vďaka sa­mote sa môžu zdo­ko­na­ľo­vať a učiť sa no­vým ve­ciam. In­tro­verti sa mi­lujú vzde­lá­vať, učiť sa nové veci a pod­po­ro­vať nie­len svoju kre­a­ti­vitu, ale aj cel­kový se­ba­roz­voj. Tak­tiež aj tebe ne­chá pries­tor na tvoje se­baz­do­ko­na­ľo­va­nie a ni­kdy ti ne­bude vy­čí­tať, ak dáš pred­nosť dob­rej knihe či se­riálu pred ma­sou ľudí.

Komentáre