Mô­žeš si mys­lieť, že sa mu pá­čiš len preto, že od­po­vedá na všetky tvoje správy. Pre­tože ťa ne­ne­chá ča­kať nie­koľko dní alebo ho­diny na od­po­veď. Pre­tože sa snaží s te­bou ko­mu­ni­ko­vať vždy, keď ho po­tre­bu­ješ.

Možno ti na­píše aj skoro ráno, mi­núty po pre­bu­dení a to ťa núti si mys­lieť, že ste viac ako ka­ma­ráti. Núti ťa to si mys­lieť, že sa mu pá­čiš rov­nako ako on tebe.

Ko­niec kon­cov by bolo pre neho ľahké ig­no­ro­vať ťa. Ne­musí ti pí­sať a pý­tať sa ťa no, aký si mala deň. Ne­musí ti pí­sať o tom, čo sa mu dnes stalo v práci. Ne­musí ti pí­sať vô­bec. No on si to vy­bral. Píše ti, lebo chce.

Toto všetko je pravda, no ak by chcel vzťah, na­šiel by si čas na to, aby ste boli spolu. Ak by chcel vzťah, tak by ten vzťah ne­bol len cez te­le­fón.

Pí­sa­nie si je jed­no­du­chý spô­sob na to, aby to vy­ze­ralo tak, že má zá­u­jem. Je to jed­no­du­chý spô­sob, ako in­ves­to­vať a zá­ro­veň vy­na­lo­žiť mi­ni­málne úsi­lie.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: unsp­lash.com

Je­diné, čo musí uro­biť, je po­slať ti peknú správu do mod­rej bub­liny, aby si mala po­cit, že mu na tebe zá­leží. Je­diné, čo musí uro­biť, je stla­čiť nie­koľko tla­či­diel na ob­ra­zovke a ty máš po­cit, že ti sku­točne ve­nuje po­zor­nosť.

Tvoje oča­ká­va­nia sú tak nízke, že si mys­líš, že to, že ti od­po­vedá na tvoje správy na­miesto toho, aby ťa tri dni ig­no­ro­val z neho robí ozaj­st­ného gen­tle­mana. A to je veľmi ne­bez­pečný spô­sob mys­le­nia.

Je pekné, že sa ho pý­taš na deň a on ti o ňom po­vie. Je skvelé, že s ním mô­žeš ho­vo­riť. A vieš čo, možno sa mu aj pá­čiš. Rád sa s te­bou roz­práva. Rád s te­bou flir­tuje. Je rád, že ťa má vo svo­jom ži­vote. Ale to ne­zna­mená, že chce niečo viac. Ne­zna­mená to, že sa s te­bou chce stret­núť.

zdroj: unsp­lash.com

Mala by si oča­ká­vať viac, ako len “dobré ráno” v správe a od­po­vede, ktoré sú každý deň rov­naké. Mala by si oča­ká­vať, že sa ob­javí aj v re­a­lite a vezme ťa na sku­točné rande. Nie­kto, kto je tu pre teba osobne, tvá­rou v tvár.

Mala by si oča­ká­vať sku­točný vzťah, nie len cez in­ter­net, ktorý exis­tuje len pro­stred­níc­tvom mes­sen­gera alebo snap­chatu.

Ak ti píše každý deň, to zna­mená, že vy­na­loží ne­jaké úsi­lie. Ale ak sa ni­kdy ne­po­kú­šal prísť za te­bou osobne, ak si vždy nájde vý­ho­vorku na to, prečo sa ne­stret­núť, ak sa vaše plány stále znova a znova zru­šia, tak sa mu ne­mô­žeš pá­čiť do­sta­točne.

To je dô­vod, prečo sa ho mu­síš vzdať. Pre­tože len ne­jaké úsi­lie ne­stačí. Za­slú­žiš si viac, ako len rannú správu. Za­slú­žiš si nie­koho, kto sa sku­točne ob­javí.

Komentáre