Pre­čí­tajte si tieto vý­roky ke­dy­koľ­vek bu­dete po­tre­bo­vať pod­po­riť.

Vzdali ste sa nie­kedy ne­ja­kého svojho sna len preto, že ste si do­sta­točne ne­ve­rili? Ľu­dia často pre­mýš­ľajú nad ná­zormi dru­hých a strá­cajú tým nie­len svoju vlastnú iden­titu, ale aj dô­veru v seba sa­mého. Zbavte sa stra­chu a pla­chosti a uverte tomu, že mô­žete do­siah­nuť čo­koľ­vek.

6720279983_c93d03dd90_b

pin­te­rest.com

„Váš úspech zá­visí pre­dov­šet­kým od toho, čo si o sebe mys­líte vy sám a či si dô­ve­ru­jete.“– Wil­liam J. H. Bo­etc­ker

„Ži­vot nie je prob­lé­mom, ktorý musí byť vy­rie­šený. Je re­a­li­tou, ktorá musí byť pre­žitá.“ – So­ren Kier­ke­ga­ard

„Buďte vďační za každý mo­ment. Každý je­diný mo­ment je to­tiž sú­čas­ťou vášho ži­vota.“ – Omar Kha­y­yam

„Prí­tom­nému oka­mihu vždy po­ve­dzte ÁNO a prij­mite ho taký, akým je. Vždy ho­vorte svojmu ži­votu ÁNO – a uvi­díte, že za­čne pra­co­vať pre vás, nie proti vám.“ – Eck­hart Tolle

„Váš čas je prí­liš cenný nato, aby ste ho strá­cali s ľuďmi, ktorí ne­ak­cep­tujú, kým v sku­toč­nosti ste.“ – Tur­cois Omi­nek

favim-com-autumn-girl-leaves-260751

fa­vim.com

„Keď ne­po­ču­jete prí­le­ži­tosť klo­pať, vy­bu­dujte dvere.“ – Mil­ton Berle

„Ni­kdy ne­bu­dete žiť v mieri s oko­li­tým sve­tom, po­kiaľ sa ne­zmie­rite so se­bou sa­mým.“ – Da­lai Lama

„Buďme vďační za ľudí, ktorí nám ro­bia ra­dosť. Sú ča­ro­vnými záh­rad­níkmi, vďaka kto­rým kvitne naša duša.“ – Mar­cel Proust

„Je lep­šie byť ne­ná­vi­de­ným zato, kým v sku­toč­nosti ste, než byť mi­lo­va­ným zato, kým nie ste.“ – An­dré Gide

„Pre­kážky sú to, čo vi­díte, keď sa pre­sta­nete po­ze­rať na svoj cieľ.“ – Brian Tracy

„Pa­mä­tajte. I tá naj­ťaž­šia ho­dina v ži­vote má len 60 mi­nút.“ – So­fo­kles

stocksy_txp408f4473ane000_small_548711

stocksy.com

„Ľu­dia uspejú, keď si uve­do­mia, že ich ne­ús­pe­chy sú príp­rava na ich ví­ťazs­tvá.“ – Ralph Waldo Emer­son

„Vo chvíli, kedy stra­títe se­ba­dô­veru, vy­dá­vate pev­nosť ne­pria­te­ľovi.“ – Char­les Mi­chael Sch­wab

„Najb­liž­šia po­mocná ruka je na konci vášho ra­mena.“ – Mark Twain

„Veľa ľudí pre­ce­ňuje to, čím nie sú, a pod­ce­ňujú to, čím sú.“ – Mal­com For­bes

102

Komentáre