Každý z nás pre­žil mi­ni­málne raz si­tu­áciu, kedy sa oci­tol na ráz­cestí a ne­ve­del si vy­brať, či pôjde vpravo alebo vľavo. Vždy je dô­le­žité roz­hod­núť sa pre ten smer, ktorý ti radí in­tu­ícia a srdce. Ni­kdy ne­rob roz­hod­nu­tie na­silu.

Pred ne­ja­kým ča­som som sa ocitla na tejto kri­žo­vatke aj ja. Uva­žo­vala som, na ktorú stranu sa pri­klo­ním. Zo­brala som teda pa­pier a pí­sala si pre a proti. Roz­hodla som sa pri­klo­niť sa k tej, ktorá bude mať me­nej proti, lo­gicky. Je na­čase po­su­núť sa vpred, a tak som za­ho­dila pa­pier a za­čala roz­mýš­ľať, ako svoj ži­vot zme­ním.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ne­mu­síš ro­biť veľké roz­hod­nu­tia, ktoré zo dňa na deň zme­nia tvoj ži­vot, tak to ne­fun­guje.
Mô­žeš za­čať po­maly a po­stupne od ma­lých krô­či­kov k veľ­kým. Naj­skôr to môže byť tým, že sa usme­ješ vždy, keď ti je zle. Ďal­ším kro­kom môže byť to, že sa ob­klo­píš ve­cami, ktoré ťa ro­bia šťast­nou.

NE­ZA­BÚ­DAJ!:   „ STÁLE ŤA OD ÚPLNE INÉHO ŽI­VOTA DELÍ IBA JEDNO ROZ­HOD­NU­TIE. „

Preto sa ne­zavri pred sve­tom, keď ťa niečo po­loží úplne na dno. Snaž sa a rob všetko pre to, aby ťa tvoje roz­hod­nu­tie po­su­nulo ďa­leko od toho, kde si bola pred­tým. Po­zi­tív­nym mys­le­ním síce ne­zme­níš svet, ale do­ká­žeš po­môcť sebe a možno aj svojmu oko­liu, po­ze­rať sa na svet inak. Ob­čas sa naň treba po­ze­rať cez ru­žové oku­liare.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Kúp si kvety, čí­taj ob­ľú­benú knižku, po­čú­vaj stále do­okola tvoju ob­ľú­benú pes­ničku. Hlavne sa ne­pod­daj tomu zlému, čo ťa ťahá dole.  Ni­kto toto roz­hod­nu­tie ne­spraví za teba.

Nič nie je také zlé, aby ne­mohlo byť ešte hor­šie. Každý si ta­kouto fá­zou prejde mi­ni­málne raz.

Mi­nu­losť, bu­dúc­nosť, to čo sa stalo, či stane sú len veci. Z mi­nu­losti sa mô­žeš po­u­čiť, ísť ďa­lej a bu­dúc­nosť ne­po­známe z ne­ja­kého dô­vodu. Ži teda prí­tom­nos­ťou a prí­tom­ným oka­mi­hom. Snaž sa ro­biť všetko preto, aby bol tvoj ži­vot lepší. Aby si sa roz­hodla správne.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Zo za­čiatku veci pôjdu možno ťažko a bude sa ti zdať, že to ne­z­vlád­neš, vtedy si ale mu­síš po­ve­dať, že to zvlád­neš a že vieš, prečo si toto roz­hod­nu­tie spra­vila. Nie vždy to bude správne a dobré, ale ur­čite ťa to po­su­nie viac vpred. Ne­os­ta­neš stáť na kri­žo­vatke, kde už dávno svieti ze­lená.

A raz, keď bude po všet­kom a ty si na to spo­me­nieš, bu­deš ve­dieť, že si uro­bila správne. Tak ako som to uro­bila aj ja. Ty sama máš mož­nosť vy­brať si, tak prečo to ne­vy­užiť ?

Komentáre