Tvoja váha klame, na­ozaj. Ne­váž sa každý deň. Možno si za­me­raná na je­den údaj, a to ten, ktorý ti váha ukáže na disp­leji, ale ne­rob to.

Cvič, jedz zdravo, buď fit a bu­deš zdravá a šťastná. Znie to skvele, ale zdá sa, že na­bá­da­nie mno­hých na di­étu a cvi­če­nie ľudí trápi. S ne­us­tá­lym tla­kom zdra­vého ži­vot­ného štýlu je spo­jené aj vá­že­nie sa­mých seba.

Pre mno­hých je vá­že­nie sa­mých seba dosť stre­su­júce. Čin­nosť, ktorá sa môže zdať ako tá naj­ľah­šia je pre nie­kto­rých ľudí to naj­ťaž­šie, čo môžu uro­biť. Pre­tože ak nám váha ukáže ne­jaké číslo, s kto­rým nie sme spo­kojní, na­stá­vajú vý­čitky, dep­re­sie, ešte prí­snej­šie di­éty a po­kles se­ba­ve­do­mia.

zdroj: pe­xels.com

Prečo sa teda ne­vá­žiť každý deň?

1. Spúš­ťač ne­ga­tív

Ako som už vyš­šie spo­mí­nala, ak sa po­sta­víme na váhu a s čís­lom nie sme spo­kojní, na­stáva naše vlastné pre­hod­no­te­nie, s tým nám po­klesne se­ba­ve­do­mie, za­čnú dep­re­sie, za­čneme sa za naše telo han­biť, bu­deme mať o sebe zlý ob­raz a to by mohlo dôjsť až k po­ru­che príjmu po­travy. Na­ozaj, vá­že­nie  každý deň môže byť spúš­ťač dep­re­sie a ne­is­toty voči sa­mej sebe.

2. Váha nie je le­kár

Áno, váha ti ukáže číslo, ale ne­po­vie ti, čo toto číslo presne cha­rak­te­ri­zuje. Ne­be­rie do úvahy ďal­šie fak­tory, ktoré naše telo ovplyv­ňujú. Nie­ktorí majú ťaž­šie kosti, nie­ktorí majú viac sva­lov alebo nie­ktorí ne­daj­bože zjedli ka­lo­rický obed a po obede sa išli od­vá­žiť. Exis­tuje ne­spo­četne veľa fak­to­rov a váha ne­musí zod­po­ve­dať za to všetko, pre­tože ani vy ale ani vaša váha nie ste do­ktori.

3. Je to ne­zdravé

Mali by sme sa vá­žiť len veľmi zriedka, ob­čas, pre­tože vá­že­nie sa každý deň nie je zdravé. Na­miesto toho, by sme rad­šej mali viesť jed­no­du­chý zdravý ži­votný štýl a ne­obá­vať sa svo­jej váhy. Ru­čička na váhe by ne­mala ovplyv­ňo­vať naše ži­voty, ne­mali by sme byť z nej ner­vózny a ani mať strach. V sku­toč­nosti je to číslo , ktoré ne­pozná naše telo a ani ne­vie, čo sa v na­šom tele deje.

Skúsme si dať malú chal­lenge a vy­dr­žať bez vá­že­nia 60 dní, kto sa do toho pustí?

Komentáre