“Mi­lu­jem ťa” nie je je­di­nou ve­tou, kto­rou vám muž môže dať na­javo svoju lásku.

Často sa ho­vorí o tom, že muži o svo­jich po­ci­toch ne­do­kážu ho­vo­riť tak ot­vo­rene, ako ženy. Bez ohľadu na to, koľko pravdy na tomto tvr­dení je, fak­tom je to, že väč­šina mu­žov dáva svoje city na­javo do­sta­točne, nie každá žena ich však do­káže pre­čí­tať správne. Ak vám to­tiž váš par­tner ho­vorí týchto 7 na po­hľad “oby­čaj­ných” viet, ve­dzte, že majú oveľa hl­bší vý­znam. Dáva vám nimi to­tiž na­javo to, že vás sku­točne a úp­rimne mi­luje. 

“Vší­mam si ťa…”

Ak osta­nete prek­va­pené, keď si váš par­tner všimne, že máte na sebe tie isté šaty, ktoré ste mali na va­šom pr­vom rande, zna­mená to len jedno – všíma si vás. Mi­luje, ako sa ob­lie­kate, ako jete, či ako sa sme­jete. A pri všet­kom vás po­zo­ruje, všíma si vás. Nie­komu sa to možno zdá ako niečo pri­ro­dzené, no v sku­toč­nosti ide o na­ozaj veľký pre­jav lásky.

“Po­mô­žem ti s tým.”

Po­zerá sa na vás, ako bez­radne sa tvá­rite pri po­kuse o vý­menu žia­rovky? Možno mu chcete do­ká­zať, že ste se­bes­tačná žena, no on vám vždy rád po­môže vždy, keď bude vi­dieť, že sa trá­pite. Pre­tože vás jed­no­du­cho mi­luje.

zdroj: unsp­lash.com

“Toto mi ťa veľmi pri­po­mína.”

Môže ísť o ne­jakú pes­ničku, film či o knihu. Ak je niečo, čo mu pri­po­mína vás, zna­mená to, že nad vami pre­mýšľa. Ak ste len v za­čiat­koch vášho vzťahu, v tomto prí­pade môže ísť o skvelú in­dí­ciu, že o vás muž má zá­u­jem.

“Čo ro­bíš? Kde si?”

Ak sa vás to spýta nie­koľ­ko­krát za deň, hrozí, že nejde o mi­lu­jú­ceho muža, ale o po­sad­nu­tého stal­kera. V tom prí­pade by ste mali zu­te­kať, kým je to možné. Ak sa to však pýta v “zdra­vej” miere, je to len ďal­ším dô­ka­zom toho, že nad vami pre­mýšľa, aj keď práve nie ste spolu.

“Vy­ze­ráš skvele!”

Ne­snažte sa túto vetu do­ne­ko­nečna ana­ly­zo­vať. Keď vám muž po­vie, že vy­ze­ráte skvele, jed­no­du­cho si to myslí. Do­konca aj vtedy, keď vám to po­vie, keď vás po pr­vý­krát uvidí ne­na­lí­čenú a v tep­lá­koch.

zdroj: unsp­lash.com

“Som tu pre teba.”

Ak vás muž be­rie len ako ne­jakú svoju “zá­bavku”, ne­bude ochotný s vami dis­ku­to­vať o žiad­nych va­šich prob­lé­moch. Ak však vzťah s vami be­rie úp­rimne, dá vám na­javo, že vždy tu bude pre vás, a že sa mu ke­dy­koľ­vek mô­žete zdô­ve­riť.

“Ho­vo­ril som s ma­mou…”

Nech má muž svoju mamu ako­koľ­vek rád, po­kiaľ ju osobne ne­spoz­náte, ne­bude vám o nej veľa ho­vo­riť. Jeho ro­dina je preňho to­tiž mies­tom, na kto­rom môže byť naj­viac zra­ni­teľný. Preto, ak pred vami túto vetu vy­sloví v za­čiat­koch vášho vzťahu, mô­žete si byť tak­mer isté, že k vám cíti niečo na­ozaj úp­rimné.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre