Uva­žo­val si nie­kedy nad tým, prečo ti to s ňou ne­vyšlo? Bola iná. Bola nie­čím vý­ni­močná a ty si ne­ve­del prísť na to, v čom to bolo. Bolo to preto, lebo pre­chádzky s ňou boli ne­za­bud­nu­teľné či preto, lebo mala iný po­hľad na svet ako tie pred­tým?

Pá­čila sa ti iným spô­so­bom, ne­ob­lie­kala sa vy­zý­vavo, ne­mala vy­špor­to­vanú po­stavu ani ne­be­hala ne­us­tále na opät­koch. Pá­čilo sa ti na nej to, že bola pri­ro­dzená. Na nič sa neh­rala, ne­mala prob­lém sa smiať, po­čú­vať dobrú hudbu a veľmi rada uhý­bala po­hľadu. Keď si sa jej spý­tal, prečo sa ti ne­po­zerá do očí, ne­ve­dela od­po­ve­dať a len za­han­bene sklo­nila hlavu a usmiala sa. Ach, to dievča bolo skvelé. Bolo milé, úp­rimné a dob­ro­sr­dečné. Nech­cela sa dlho roz­prá­vať. Chcela len jed­no­du­cho cí­tiť tvoju prí­tom­nosť, po­čuť tvoj smiech a po­čú­vať tvoje prí­behy z mi­nu­losti. Veľmi rada po­čú­vala.  Veľmi rada si s te­bou pí­sala a ča­kala, kým prí­deš na vaše ob­ľú­bené miesto.

zdroj: Photo by Ana Fran­cis­coni on Unsp­lash.com

V čom teda bol prob­lém?

Prečo ju už te­raz ne­mô­žeš ob­jať?

Prečo už ne­mô­žeš za­žiť tie nád­herné pre­chádzky prí­ro­dou?

Tak, ako aj my, ženy, za­bú­dame mi­lo­vať, tak aj ty si za­bu­dol.

  • Za­bu­dol si mi­lo­vať, keď si mal zlý deň a tvoje ego bolo upria­mené na teba.
  • Za­bu­dol si mi­lo­vať, keď si bol na­štvaný.
  • Za­bu­dol si mi­lo­vať, keď ona bola na­štvaná.
  • Za­bu­dol si mi­lo­vať v ťaž­kých chví­ľach, kedy ste obaja po­tre­bo­vali cí­tiť lásku.
  • Za­bu­dol si mi­lo­vať, keď si spoz­nal niečo iné, ne­ob­ja­vené.

Mys­lím si, že my, ľu­dia, za­bú­dame mi­lo­vať ne­us­tále. Mi­lu­jeme spo­ra­dicky. Ak príde do nášho ži­vota niečo nové a ne­oby­čajné, pre­sta­neme sa sú­stre­diť na svoju lásku k da­nej osobe a chceme niečo nové. Iné. Tú­žime po nie­čom, čo nám dáva 20 per­cent, pre­tože nám to u nie­koho chýba, kto má 80 per­cent. Za­ha­dzu­jeme svoju lásku a šancu na niečo pri­ro­dzené, aby sme na­šli niečo ne­pri­ro­dzené, ne­ob­ja­vené a to, čo rýchlo vy­pr­chá.

zdroj: Photo by Ana Fran­cis­coni on Unsp­lash.com

Bola to pre teba a pre ňu ob­rov­ská strata. Stra­tili ste je­den dru­hého. Nie­kedy láska ne­stačí. Ne­stačí spo­ra­dická láska. Ne­mô­žeš mi­lo­vať kedy sa ti za­chce. Ne­mô­žeš tú­žiť kedy ty chceš. Ne­mô­žeš do­ko­nale ovlá­dať svoje po­city. Pre­tože po­city lásky sa stanú po­citmi ne­is­toty.

Koľko sme už stra­tili ľudí, kto­rých sme mi­lo­vali, len preto, lebo sme mi­lo­vali spo­ra­dicky? Koľko ľudí sme stra­tili len preto, lebo sme boli se­beckí a tú­žili sme po iných ve­ciach, ako je láska? Je nás veľa. Sme zau­jatí pre svoju osobu. Sme zau­jatí do seba a chceme mi­lo­vať s is­to­tou.

Preto strá­came ľudí. 

Preto si ju stra­til. 

Komentáre