Nie­kedy si uve­do­míme, že k nám pri­chá­dzali zna­me­nia, až keď je už ne­skoro. Av­šak vtedy si buch­neme dla­ňou po čele a po­vieme si: „Ja som to predsa tu­šil/a!“
Sú sig­nály, ktoré nám uka­zujú, že sa vzťah ne­uberá prí­liš dob­rým sme­rom. Uká­žeme si preto 10 si­tu­ácií, ktoré by sme ur­čite ne­mali pre­hliad­nuť.Lep­šie je im ve­no­vať po­zor­nosť skôr, než bude úplne ne­skoro.

#1 Žije tu a te­raz

Alena Sof­ro­nova

Z fi­lo­zo­fic­kého či du­chov­ného hľa­diska je to síce fajn, ale ak vás par­tner vô­bec ne­za­hŕňa do svo­jich plá­nov, mali by ste zbys­triť po­zor­nosť. Niečo sa deje!

#2 Pre­stane sa zau­jí­mať o čas

Alena Sof­ro­nova

Je pevne pre­sved­čený/á, že vy predsa po­čkáte. Cíti z vás takú is­totu, že sa pre­stane sna­žiť o vzťah.

#3 Vy­parí sa na celé ho­diny

Alena Sof­ro­nova

A vy viete, že sa naň ne­mô­žete spo­ľa­hnúť. Zmizne, a to bez aké­ho­koľ­vek vy­svet­le­nia. Vô­bec ho/ju ne­trápi, že po­tre­bu­jete ur­gentnú po­moc.

#4 Za­čne mať pred vami ta­jom­stvá

Alena Sof­ro­nova

Ak spolu ži­jete ne­jaký ten pia­tok, veľmi rýchlo si to všim­nete. Bude scho­vá­vať te­le­fón, dá­vať vám vy­hý­bavé od­po­vede. Je to jasný znak toho, že niečo tají.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#5 Dô­le­žité dá­tumy ho/ju ne­zau­jí­majú

Alena Sof­ro­nova

Ne­prizná, že za­bu­dol na váš svia­tok. Rad­šej vás za­sype ce­lou ko­pou vý­ho­vo­riek a ne­zmys­lov.

#6 Nechce sa viac stre­tá­vať s va­šimi ka­ma­rátmi, hoci do­po­siaľ to ne­bol prob­lém

Alena Sof­ro­nova

Ne­cháva si po­ot­vo­rené za­dné vrátka a po­maly vás od­stri­háva zo svojho ži­vota.

#7 Za jeho/jej ne­ús­pech môže vždy nie­kto iný

Alena Sof­ro­nova

Ne­do­káže si pri­znať chybu, čo je ab­so­lút­nym zna­kom ne­zre­losti.

#8 Pre­stane sa o seba sta­rať

Alena Sof­ro­nova

A prek­va­pivo sa to stáva oveľa čas­tej­šie, než by ste si mys­leli. Nie­ktorí ľu­dia ra­zia te­óriu, že ak vo vzťahu majú is­totu, ne­mu­sia strá­cať čas hy­gie­nou či úp­ra­vou svojho zo­vňajšku. Mali by sme sa však  v pr­vom rade sna­žiť stále sa pá­čiť svojmu par­tne­rovi. Ne­zna­mená to, že muži mu­sia cho­diť po byte v ob­leku a ženy v lo­dič­kách, ale zá­kladná úp­rava by mala byť sa­moz­rej­mos­ťou.

#9 Nie je pri­pra­vený/á na zod­po­ved­nosť

Alena Sof­ro­nova

V tom prí­pade ani len ne­roz­mýš­ľajte o spo­loč­ných po­tom­koch. Par­tner či par­tnerka sa s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou vô­bec ne­zmení.

#10 Za­čne sa vy­hý­bať fy­zic­kému kon­taktu

Alena Sof­ro­nova

Ak vás ne­môže už ani „cí­tiť“, je to jasné. O vzťah stráca zá­u­jem.

K žiad­nemu roz­chodu ne­dôjde väč­ši­nou len tak, z čista jasna. Vždy je nám do cesty po­sie­la­ných via­cero sig­ná­lov. Av­šak zá­leží len na nás, či na ne aj za­re­a­gu­jeme.

zdroj: bright­side

Komentáre