V dneš­nom článku ti pri­ná­šam znaky, kto­rými dá­vajú jed­not­livé zna­me­nia na­javo, že nie­koho mi­lujú a ako slová „mi­lu­jem ťa“ vy­jad­rujú v skut­koch.

Ba­ran

Po­tre­buje po­zor­nosť. Nie je do­sta­točne tr­pez­livý na to, aby po­čkal, kedy ho pre­sta­neš ig­no­ro­vať a tak sa ťa snaží zau­jať. Je mu jedno, kde sa na­chá­dzaš, po­kojne ti vy­zná city aj v pre­pl­ne­nom au­to­buse alebo na ná­mestí pred ľuďmi. Nie je pri­pra­vený na to, aby sa vzdal bez boja.

Býk

Bude s te­bou za­ob­chá­dzať veľmi opatrne a bude ťa roz­maz­ná­vať. Za­me­ria sa na to, aby si zo všet­kého mala len to naj­lep­šie – jedlo, víno, dar­čeky, kvety, ob­le­če­nie. Sú to také dar­čeky, ktoré si mô­žeš nájsť ráno pri po­steli alebo ti ich pri­ne­sie ku­riér do práce.

Blí­ženci

Po­vie ti to na­ro­vinu. Veľmi jasne ti po­vie, či ťa mi­luje alebo nie. Chce byť k tebe úp­rimný už od za­čiatku, ne­vidí dô­vod na to, aby sa na niečo hral. Vy­svetlí ti, že ťa sku­točne chce – tak po­cho­píš, že je to láska.

Rak

Odo­kryje ti celú svoju mi­nu­losť. Rak sa veľmi rád za­báva, ale je veľmi em­pa­tický a ci­tovo za­lo­žený. Ak ťa mi­luje, tak ti ukáže det­ské fo­to­gra­fie, zo­be­rie ťa na ob­ľú­bené miesto, za­spieva ti ob­ľú­benú pes­ničku a pri zá­pade slnka ti bude roz­prá­vať, aký je rád, že ťa stre­tol.

Lev

Bude stáť pri tebe aj v tých naj­hor­ších chví­ľach. Lev mi­luje lás­ky­plné veci, dobré veci a opti­miz­mus. Av­šak ak s te­bou zo­stane aj po­čas zlého ob­do­bia, mô­žeš si byť istá, že ti tým pre­uka­zuje lásku.

Panna

Na­píše si zo­znam, čo sa mu na tebe páči. Vy­tvorí si zo­znam toho, čo na tebe mi­luje a bude do­ko­nale pre­pra­co­vaný ako všetko, čo muži v zna­mení panny ro­bia. Hlavne ne­buď prí­liš roz­ru­šená, keď tam náj­deš niečo, čo sa ti ne­páči – dal si na tom veľa zá­le­žať a mô­žeš si byť istá, že rov­nako veľa mu zá­leží aj na tebe.

Váhy

Bu­deš ve­dieť, že ťa tvoj par­tner mi­luje, ak ti dá slo­bodu. Ak ti bude dô­ve­ro­vať a ne­bude ťa dr­žať v zla­tej klietke. Bude mať predsa po­cit, že na­šiel svoju osu­dovú ženu a môže jej ve­riť vo všet­kom. Takže je na čase ne­s­kla­mať ho.

View this post on Ins­ta­gram

My only goal is to make you smile❤️💏💕💯 Tag your love Men­tion So­me­one ❤️ Tag so­me­one💕💕💕💕 . . .. . . . Like com­ment share . . . . . . . . . Tag so­me­one you can re­late this pic with ❤️ fol­low @true_love_ne­ver_say_go­od­bye #gf #bf #sta­yb­les­sed #hus­ban­dan­dwife #coup­le­go­als #love #iwan­tyou #soul #wri­ter­so­fins­ta­gram #xo­xo­gos­sip­girl #fai­ry­ta­les #love #hurt #tru­es­tory #writ­ting #art #cin­de­rella #glasss­lip­pers #uni­verse #truth #re­a­ders #thoughts #lo­ve­qu­otes #lo­ver­sandf­riends #lo­ve­i­sint­he­py­aar #lo­ves­tory #ro­mance #fight #friends­hip #lo­ve­i­sal­ly­ou­need #lo­ve­i­sint­he­py­aar #qu­otes❤️

A post sha­red by true love ne­ver say go­od­bye (@true_love_ne­ver_say_go­od­bye) on

Škor­pión

Ne­ukáže, ako veľmi a akým spô­so­bom ťa mi­luje. Bude sa sna­žiť skyť to. Ne­do­káže si pri­pus­tiť, že sa do nie­koho za­mi­lo­val – ne­rád dáva svoje emó­cie na­javo. No ver mi, že ak ti bude ve­no­vať čas a po­zo­nosť, mi­luje ťa.

Stre­lec

Bude to vidno na jeho sprá­vaní. Bude sa s te­bou viac smiať, ot­vo­rene ho­vo­riť, ne­bude mať pred te­bou žiadne ta­jom­stvo ani nič, čo by sa bál po­ve­dať. Ko­nečne bude sám se­bou a ty si mô­žeš po­ve­dať, že ťa úp­rimne mi­luje.

Ko­zo­ro­žec

Ko­zo­rožci sú veľmi tr­pez­liví. Bude ťa mi­lo­vať pekne krok za kro­kom. Bu­deš na ňom vi­dieť po­kroky každý deň, bu­deš na neho hrdá a on ti jed­ného ve­čera po­vie, že ťa mi­luje. Úp­rimne. Len tak, po veľmi dl­hej dobe a veľmi ne­ča­kane.

Vod­nár

Bude sa o teba sna­žiť. Bude vy­mýš­ľať vše­li­jaké spô­soby, aby ťa zau­jal. Je to presne ten druh muža, ktorý urobí veľkú párty alebo ťa po­zve na roc­kový kon­cert. Bude sa sna­žiť o to, aby si sa vo vzťahu ne­nu­dila, pre­tože vie, ako ti na tom zá­leží. Tak veľmi ťa bude ľú­biť.

Ryby

Bu­deš ve­dieť, že ťa mi­luje, ak sa ti zdô­verí s myš­lien­kami a snami. Muž ryba je veľmi za­sní­vaný, ne­us­tále niečo plá­nuje, fan­ta­zí­ruje a sníva o nie­čom. Mô­žeš si byť istá, že ťa mi­luje, ak ti od­halí každý kú­sok duše.

Komentáre