Nie vždy pre­ží­vame pekné dni. Ob­čas sme una­vené, vy­stre­so­vané a nech­ceme ni­koho. Ino­kedy si ľah­neme do po­stele s po­ci­tom sa­moty. Máme okolo seba veľa ľudí, av­šak, nie­kedy sa cí­time osa­mo­tene. V pod­state stále tú­žime po nie­kom, kto nás bude úp­rimne mi­lo­vať. Sme síce silné a ne­zá­vislé ženy, ale jed­no­du­cho s chlapmi je to hrozné, no bez nich ešte hor­šie. 

Keď zrazu príde on. Je to náhle no pri­tom po­malé. Je to ne­oča­ká­vane v tej na­jo­ča­ká­va­nej­šej chvíli. Je to jasné a pri­tom tak kom­pli­ko­vané. Od­razu je svet krajší, omnoho ve­selší. Už ti ne­va­dia dlhé rady v ob­chode či ná­lady tvo­jich ro­di­čov. Vieš sa úp­rim­nej­šie smiať. Už ti ne­vadí vstá­vať ráno do školy ani tr­čať dlhé ho­diny v práci. Uvi­díš ho a všetko je kraj­šie.

– Stret­neme sa o 19:30 na moste? –

-Áno. Te­ším sa. Veľmi. –

-A ja, na­ozaj. –

Ob­jí­mete sa. Usmie­vate sa. Ne­vinné do­tyky av­šak stále len pria­te­lia. Roz­prá­vate si his­torky zo stred­nej školy, sme­jete sa na jeho fot­kách z det­stva, sle­du­jete zá­pad Slnka, po­čú­vate piesne, ne­us­tále šťu­cháte do seba, pí­šete si ese­mesky, ča­káte sa na sta­nici po prí­chode vlaku. Je to tak krásne. Cí­tiš, že ži­ješ.

Niet kraj­ších dní a mo­men­tov, ako sú tie, kedy si s ním. Ne­vadí ti už ani ve­černý beh či zdo­lá­va­nie vy­so­kých kop­cov. Od­razu si plná ener­gie a všetko zvlá­daš na vý­bornú. Do­nie­sol ti ky­ticu kve­tov z lúky, mi­lu­ješ  s ním pravé krč­mové ko­foly, kedy len tak se­díte a roz­prá­vate sa o ho­ci­čom. Pod­po­ruje tvoje sny, myslí si, že si vtipná, krásna a že vraj si i jed­no­du­ché, no pri­tom skvelé dievča. Ne­vadí mu, že čí­taš knihy. Na­opak, mi­luje, ak ty ešte čí­taš i jemu.

Chváli ťa za tých pár ku­li­nár­skych schop­ností, ktoré máš. Mi­luje, že sa ne­ob­lie­kaš snob­sky a zbož­ňu­ješ pivo. Cení si na tebe, že vieš byť obe­tavá. Ho­vorí ti, že si veľmi in­te­li­gentná. Už do­ká­žeš po­ze­rať i fut­bal, ísť na dô­le­žitý zá­pas do Ko­šíc či spať len pár ho­dín. Ho­vorí o svo­jej ro­dine, u jeho sta­rých ro­di­čov trá­vite dlhé chvíle pri mon­to­vaní va­šich no­vých re­tro bi­cyk­lov, mi­lu­ješ vý­borné ko­láče jeho mamky a jeho otec je je­den z naj­vtip­nej­ších ľudí, akých po­znáš.

Ne­ho­vo­ríte si, že ste do seba za­mi­lo­vaní. Ani si ne­ho­vo­ríte, že sa ľú­bite. Ešte ste sa ne­po­boz­kali. Ešte ste si ni­kdy ne­po­ve­dali na ro­vinu, že si chý­bate. Ne­do­tý­kate sa na­vzá­jom, iba sa ob­jí­mete. Chcela by si mu to aj po­ve­dať, ale bo­jíš sa. Ver mi, on sa bojí ta­kisto. Nechce to po­ka­ziť. Chce skrátka s te­bou byť a žiť chvíle na­plno. Ne­rieši mi­nu­losť ani bu­dúc­nosť. Chce byť s te­bou. Te­raz. Váž si ho. Vďaka nemu si ne­za­nev­rela na lásku, si oveľa se­ba­ve­do­mej­šia, si žena, ktorá do­stala kvety od „ka­ma­ráta“. Vieš oveľa kraj­šie vy­užiť dni ako ke­dysi a mi­lu­ješ ho­cik­toré ob­do­bie, hlavne že je tam on.

Váž si ho.

Keď vstúpi ten pravý do tvojho ži­vota, spoz­náš to.

Možno už aj vstú­pil. Bu­deš to vi­dieť i po­čuť.

Komentáre