…keď sa uspo­ko­ju­ješ s nie­kým, kto si ani zďa­leka ne­uve­do­muje tvoju hod­notu.

Roky ute­kajú rých­lej­šie ako si si to pred­sta­vo­vala. Máš za se­bou samé ne­vy­da­rené po­kusy o lásku. Ľu­dia okolo teba, ti so svo­jimi šťast­nými vzťahmi pri­po­mí­najú, že s te­bou prav­de­po­dobne niečo nie je v po­riadku. Máš po­cit, že si už dávno mala stret­núť toho pra­vého. Prav­dou však je, že ne­exis­tuje vek, kedy by si sa mala usa­diť. Sú len dve mož­nosti ako sa za­cho­váš.

Pr­vou je, že sa pa­nicky bo­jíš sa­moty. A tak ti aj keď ne­vy­ho­vu­júca spo­loč­nosť pri­padá lep­šia ako osa­me­losť. Ne­us­tále ča­káš a pri kaž­dom no­vom člo­veku máš po­cit, že je to ON. Pri­tom si ne­uve­do­mu­ješ, že si ža­lostne zní­žila svoje ná­roky. Cí­tiš, že to nie je člo­vek, kto­rého si celý ži­vot chcela, no usi­lovne pred tým za­tvá­raš oči. Si len jed­nou z mož­ností, na­miesto toho aby si pre neho bola pri­ori­tou. Sna­žíš sa čí­tať me­dzi riad­kami a do­mýš­ľať, ako to všetko asi myslí, na­miesto toho, aby si sa s ním do­ká­zala ot­vo­rene a na ro­vinu po­roz­prá­vať.

zdroj: unsp­lash.com

Dru­hou mož­nos­ťou je, že okolo seba po­sta­víš vy­so­kán­sky hrubý múr, cez ktorý sa ne­do­káže do­stať nik. Ba do­konca ani ten „pán pravý“. Opäť si len vy­stra­šená. De­síš sa toho, že by to bol znova nie­kto, kto príde a vy­pustí v tebe tor­nádo emó­cií, po kto­rom ne­os­tane nič iné iba spúšť.

Ne­do­voľ ni­komu, aby za­ha­sil pla­meň v tvo­jich očiach. Mi­luj, smej sa, uží­vaj si. Ne­buď pre­hnane li­be­rálna, maj svoje hod­noty, maj svoje ciele a sny, chci od ži­vota viac. No ne­zat­vá­raj pri­tom oči. Ne­uzat­vá­raj sa do seba a maj srdce ot­vo­rené, pre toho, kto si ho za­slúži. Ne­do­voľ doň vstú­piť len tak ho­ci­komu. Ver, že raz príde člo­vek, s kto­rým vaše kon­ver­zá­cie ne­budú mať konca. Bu­dete si roz­umieť a obaja sa bu­dete sna­žiť rov­nako. V tom mo­mente zmizne strach a po­cho­píš, prečo ti to s ni­kým pred­tým ne­vyšlo.

Komentáre