Otázka, ktorá po­hl­cuje naše ži­voty a v kaž­dom ob­dobí je jej od­po­veď iná. Ur­čite sa každý z nás stre­tol s tým, že sme sa vlastne sami seba pý­tali, čo vlastne od ži­vota chcem?

Se­dím v práci, po­zriem sa z okna a vi­dím deti, ktoré sa pre­chá­dzajú s pani uči­teľ­kou zo škôlky. Dám si otázku, aké by to bolo byť mat­kou? Veď mi­lu­jem deti, tak už je na to asi aj ten správny čas. Ale pop­ri­tom pi­jem kávu, čí­tam no­viny a práve klik­nem na člá­nok o žene, ktorá opus­tila svoju prácu a išla za svo­jím snom.

Ces­tuje po rôz­nych krás­nych a tep­lých kra­ji­nách, spoz­náva no­vých ľudí a píše svoj blog, kde opi­suje svoj ne­zá­vislý ži­vot. V tom mo­mente mi na­padne, aké by to bolo? Veď toto by ma presne ba­vilo. Chcela by som mať bez­sta­rostný ži­vot a ces­to­vať. No v ďal­šom článku pod tým, si pre­zriem vý­stavu no­vej ko­lek­cie sva­dob­ných šiat na naj­nov­šiu se­zónu a vtedy ma zase na­padne, aké krásne by bolo krá­čať k ol­táru.

kcoqloqpfk-drew-coffman-1

foto: thought­ca­ta­log.com

Mys­lím si, že úplne každý pre­mýšľa a som pre­sved­čená, že len má­lo­kto urobí presne to, čo v da­nom mo­mente chce. Bolo by to asi veľmi do­ple­tené, pre­tože naša my­seľ pra­cuje podľa vne­mov. Tak ako, keď pre­chá­dzate okolo to­várne na čo­ko­ládu, pop­ri­tom za­cí­tite tú skvelú vôňu čo­ko­lády a tak roz­mýš­ľate, že by ste si ju okam­žite dali. No re­a­lita je, že se­díte v záp­che, do ob­chodu sa Vám ísť nechce a vy máte už o pár mi­nút do­hod­nuté stret­nu­tie. No, keď na to stret­nu­tie do­ra­zíte, zis­títe, že vaša kli­entka má tak krásny ka­bát, že by Vám se­kol do Vášho šat­níka, a tak strá­cate pre­došlú myš­lienku na tú chutnú čo­ko­ládu.

A presne takto som si vy­svet­lila všetky tie chute a myš­lienky na dané veci, nad kto­rými pre­mýš­ľam celý deň.

A čo s tým? Buď sa uspo­ko­jíme s tým, čo máme, alebo, ak naše ži­voty zme­niť chceme, tak poďme na to. Zo­berme si pa­pier a pero, na­píšme si po čom tú­žime a po­maly si to za­čnime pl­niť! Ne­ča­kajme na ďalší rok, ne­od­kla­dajme veci na zaj­tra, ale za­čnime ko­nať! Ak chceš schud­núť alebo vy­pra­co­vať svoje telo, tak poď na to, za­vo­laj svoju BFF a choďte si za­cvi­čiť. Ak sa ti páči ten ka­bát tvo­jej ko­le­gyne, kúp si po­dobný, pre­tože rov­naké veci sú iba pre tvoju BFF.

foto: hola.com

Predsa tento ži­vot je náš a iba na nás zá­leží, ako bude vy­ze­rať.

PS: Aj keď tvoj ži­vot bude úplne ide­álny a ak si ho vy­tvo­ríš presne podľa tvo­jich pred­stáv, aj na­priek tomu zaj­tra pôj­deš do ka­viarne a tam sa znova stret­neš s nie­čím, čo by ťa asi na­pĺňalo alebo čo by si chcela. Ale ne­lám si nad tým hlavu, proste sa zmier s tým, že aj na­priek tvo­jej ide­ál­nej pred­stave na­po­kon zis­tíš, že to ideál ani nie je. Ale……. to sme predsa my ženy 😀 Vý­ni­močné stvo­re­nia.

Komentáre