Už od ma­lička si pri mne stála. Na­učila si ma toľko vecí. Od zá­kla­dov až po tie kom­pli­ko­vané. Keď si sa trá­pila so mnou s čí­ta­ním či po­čí­ta­ním, mu­sela si mať pevné nervy, ale spra­vila si zo mňa uni­kát pr­vej triedy zá­klad­nej školy. Spolu sme vy­ras­tali, spolu sme sa há­dali, škrie­pili, bili, pod­po­ro­vali i ra­do­vali. Vždy si bola mo­jou pra­vou ru­kou, na ktorú som sa mohla spo­ľa­hnúť. V ho­ci­ja­kej si­tu­ácií si si ma za­stala, i keď si ve­dela, že ja som „tá zlá po­tvora“.

S te­bou som skú­sila všetko „po pr­vý­krát“. Po pr­vý­krát opitá, po pr­vý­krát vdýc­hnutý ci­ga­re­tový dym, ale na­učila si ma aj, že si mám brať prí­klad z tvo­jich chýb a ne­ro­biť ich. Po­stu­pom času sa náš vzťah len a len utu­žo­val a roz­umeli sme si čím ďa­lej viac. Dr­žali sme spolu vždy a vždy spolu dr­žať aj bu­deme. Keď máme dobré ob­do­bia a aj keď ne­ná­vi­díme celý svet.

zdroj: stocksy.com

Tak­mer vždy všetky prob­lémy v sebe du­sím, ale viem, že keď ti ich po­viem, po­držíš ma.  Si mo­jou veľ­kou opo­rou. Možno nie vždy sa zhod­neme na kaž­dom ná­zore, ale spolu hľa­dáme tie naj­lep­šie rie­še­nia. Ne­od­cu­dzu­jeme sa za myš­lien­kové nez­hody, prá­veže si ich vá­žime.

Pri tebe mám vždy po­cit bez­pe­čia a is­toty. I keď sme len malé ženy s ne­veľ­kou si­lou, ústa nám na­rástli po­riadne a vieme si za­stať jedna druhú pred ho­ci­kým. Keď ide o tú druhú, vieme byť tie naj­sil­nej­šie a na­jod­váž­nej­šie. Keď už ne­viem, čo ro­biť alebo kam ísť, idem hneď za te­bou. Len tak sa po­roz­prá­vať, pre­tože naše roz­ho­vory vždy boli aj sú ne­ko­nečne dlhé. O všet­kom mož­nom aj ne­mož­nom.

Som za teba ne­smierne šťastná, ses­trička. Vďaka tebe som dnes taká, aká som. A viem, že presne tak úžasne ako si vy­cho­vá­vala mňa, bu­deš rov­naká na svoje malé de­tičky. A tie budú mať tú naj­lep­šiu ma­minku na ce­lom svete, lebo budú mať teba.

Ne­viem a ani si nech­cem pred­sta­viť ži­vot bez teba, pre­tože si môj strážny an­jel bez krí­diel. 

Komentáre