V Sta­ro­ve­kom Gréc­ku ľu­dia hovo­ri­li: „Ak chceš byť sil­ný, be­haj! Ak chceš byť krás­ny, be­haj! Ak chceš byť múd­ry, be­haj.” A po roko­ch sa uká­za­lo, že mali prav­du.

Ak sa stane beh va­ším spo­loč­ní­kom, ur­čite za­čnete po­zo­ro­vať po­zi­tívne zmeny nie­len na va­šom tele, ale aj na psy­chike. Beh si ne­vy­ža­duje žiadne ná­ra­die, stačí mať dobré te­nisky a ste pri­pra­vení. A tu je 9 skve­lých dô­vo­dov, ktoré vás môžu na­vna­diť na kaž­do­denný beh:

• Beh po­sil­ňuje srdce a na­po­máha zvy­šo­va­niu tvorby čer­ve­ných kr­vi­niek. Ne­po­sil­ňuje len svaly na no­hách, za­dku a bru­chu, ale zlep­šuje tiež kon­dí­ciu srd­co­vého svalu.

• Tré­no­vané srdce bežca pum­puje väč­šie množ­stvo krvi do tela, ako srdce člo­veka, ktorý je pa­sívny. Všetky tka­nivá a or­gány v tele tak do­stá­vajú viac krvi, ktorá je obo­ha­tená kys­lí­kom a ži­vi­nami .

• Úľava od stresu a po­vin­ností.

zdroj: Photo by Cur­tis Mac­Ne­wton on Unsp­lash.com

• Sú­vi­siace s pred­chá­dza­jú­cim bo­dom je uvoľ­ňo­va­nie en­dor­fí­nov – „hor­mó­nov šťas­tia“, ktoré vy­vo­lá­vajú po­cit eufó­rie ne­ne­chá­vajú pries­tor dep­re­siám.

Zlep­šuje du­ševnú ak­ti­vitu. Mo­zog po­čas behu často pri­chá­dza s kre­a­tív­nymi ná­padmi a rie­še­niami zdan­livo ťaž­kých prob­lé­mov. Je to všetko vďaka kys­líku, ktorý po­máha cen­trál­nej ner­vo­vej sú­stave, vrá­tane mozgu, aby ak­tív­nej­šie pra­co­val.

• Pra­vi­delný beh po­sil­ňuje imu­nitu zvý­še­ním hla­diny čer­ve­ných kr­vi­niek a he­mog­lo­bínu v krvi. Sú­časne zni­žuje hla­dinu cho­les­te­rolu v krvi, po­cit hladu a zlep­šuje prácu čriev. A sa­moz­rejme, ve­die k zlep­še­niu te­les­nej hmot­nosti.

• Beh nie je ne­pria­teľ, aj po ná­roč­nom dni v práci po­máha. Vy­čistí my­seľ, do­plní kys­lík a do­po­môže k lep­šiemu spánku. Via­ceré štú­die tiež do­ka­zujú, že beh po­máha k čias­toč­nej re­ge­ne­rá­cii pe­če­ňo­vých bu­niek.

• Pra­vi­delný beh má po­zi­tívny vplyv na po­hy­bový apa­rát. Za­bra­ňuje tak de­ge­ne­ra­tív­nym ocho­re­niam kĺbov, ktoré trá­pia ľudí najmä v star­šom veku.

Komentáre