Náj­dem si naše správy. Spo­me­niem si na naše roz­ho­vory, na naše sľuby, bu­dem si ich opa­ko­vať v hlave znovu a znovu. Bu­dem to ro­biť, pre­tože bu­dem mať po­cit, že si stále pri mne, aj keď som si mys­lela, že mne sa to ne­mô­žeš stať.

Po­zriem si tvoj ins­ta­gram, aby som zis­tila, koľko žien máš te­raz okolo seba a s koľ­kými flir­tu­ješ. Chcem to vi­dieť. Chcem ve­dieť, že nie som je­diná, ktorá ti na­ivne na­le­tela. Je mi tých diev­čat už te­raz ľúto. Chcem vi­dieť všetky dô­kazy o tom, ako si sa o mňa ne­sta­ral, že vtedy … vieš, keď som ťa ča­kala s ve­če­rou doma, ty si bol za inými. Za inými, ktoré ti ro­bili spo­loč­nosť.

unsp­lash.com

Bu­dem si to pa­mä­tať. Te­raz už áno.

Bu­dem si pa­mä­tať aj to, že mi chý­baš. Na­ozaj. Uve­do­mím si však aj to, že si mi za to ne­stál. Bu­dem sa cí­tiť sama, keď tu ne­bu­deš, no ty si po­tre­bo­val viac. Dala by som ti všetko, no ty si chcel ešte viac. Ale ne­bu­dem sa vi­niť za to, že sa mi to ne­po­da­rilo.

Ne­viem, prečo ľu­dia od­chá­dzajú, väč­šina z nás si myslí, že je to naša vina, že niečo nie je v po­riadku s nami, ale nie­kedy je to aj ich vina. Oni nám ne­mohli dať to, v čo sme dú­fali, ne­ro­zu­meli na­šim slo­vám ani láske. Ne­vi­deli to. Bolo to po­vr­chné. Mys­leli na seba. Všade a stále vi­deli len seba a ich po­treby.

Bolo po­vr­chné, že si ne­ro­zu­mel, že od teba chcem len lásku. Čistú. Jed­no­du­chú. Úp­rimnú.

Tiež si si mys­lel to, že bude v po­riadku ako na mňa kri­číš. Ako pred mo­jimi očami flir­tu­ješ s inými. Ako bude jed­no­du­ché všetko pred­stie­rať. Tiež si si mys­lel, že bu­deme na­ďa­lej pria­te­lia po tom, čo si ma opus­til. Prek­va­pený, že sa tak ne­stalo? Ja nie.

pe­xels.com

Mal by si ve­dieť, že keď po­viem, že ťa mám rada, zna­mená to, že je to pravda, pre­tože to ne­ho­vo­rím často. Nie som ako ty. Nie som taká, že mám okolo seba veľa mu­žov, že viem ako ich po­te­šiť alebo ako si ich zís­kať. Nie som ako ty. No ani chy­tiť do pasce sa už ne­dám tak ľahko, ako pri tebe.

Pa­mä­tám si, že po­hľad ktorý si mi ve­no­val ne­bol za­ľú­bený. Ne­boli tam tie is­kry lásky. A ja som to mala ve­dieť hneď. Že je lep­šie od teba sa dr­žať ďa­lej a hľa­dať nie­koho, kto chce sku­točnú lásku. Nie­koho, kto vie ako mi­lo­vať.

unsp­lash.com

„Už ve­ria, v čo ne­ve­rili, ona milá on milý. Taký pár. No kto to po­chopí, ho­dili sa, len nie do­kopy.“

Komentáre