Pravá láska je zvláštna. Nie vždy je ve­selá, no je ab­so­lútne ne­za­bud­nu­teľná. Člo­vek chce hl­boko mi­lo­vať a zbož­ňuje, keď je mi­lo­vaný. Pravá láska je zve­davá, chce ob­ja­vo­vať ta­jomné zá­ku­tia duše toho dru­hého a chce ho do­ko­nale pre­bá­dať.

Pravá láska chce po­čú­vať o snoch, o plá­noch, o ta­jom­stvách, umení, zá­ľu­bách a o váš­niach. Ne­zau­jí­majú ju pr­vo­plá­nové kon­ver­zá­cie. Zau­jíma ju ži­vot, ktorý stojí za to, aj keď možno je nie­kedy bo­les­tivý, no viac sa te­šíme z krás­nych chvíľ a ma­lič­kostí.

„Na láske je najk­raj­šie to, že ju ni­kto ne­do­káže vy­svet­liť, ale predsa ju každý tak nád­herne chápe.“ Fran­cis Ba­con

Ve­rím, že len raz za ži­vot náj­deš osobu, ktorá do­káže tvoj svet kom­pletne ob­rá­tiť hore no­hami. Po­vieš jej veci, o kto­rých si s ni­kým ne­ho­vo­rila a ona hltá všetko, čo po­vieš a do­konca chce po­čuť viac. Zdieľa ná­deje na bu­dúc­nosť, sny, ktoré sa ni­kdy ne­spl­nia, ciele, ktoré ne­boli ni­kdy do­sia­hnuté a veľa skla­maní, ktoré ti pri­pra­vil ži­vot.

zdroj: unsp­lash.com

Keď sa stane niečo úžasné, ne­mô­žeš sa doč­kať, kedy to tej osobe po­vieš, pre­tože vieš, že s te­bou bude zdie­ľať ra­dosť. Ne­hanbí sa s te­bou plakať, keď si smutná alebo sa s te­bou smiať, keď si zo seba ro­bíš srandu. Ni­kdy ne­raní tvoje city alebo ti ni­kdy nedá po­cí­tiť, že nie si dosť dobrá, ale rad­šej ťa po­vzbudí a ukáže ti veci, ktoré ťa ro­bia je­di­neč­nou a do­konca krás­nou.

Žiadny ná­tlak alebo sú­ťa­ži­vosť, ale len po­koj, keď je na­blízku. Mô­žeš byť sama se­bou a ne­báť sa toho, čo si o tebe bude mys­lieť, pre­tože tá osoba ťa má rada takú, aká si. Veci, ktoré ťa pred­tým ne­zau­jí­mali, ťa za­čnú fas­ci­no­vať, pre­tože vieš, že sú pre osobu, ktorá je pre teba špe­ciálna dô­le­žité.

Mys­líš na túto osobu pri kaž­dej prí­le­ži­tosti a pri všet­kom, čo ro­bíš. Náj­deš silu v tom, že vieš, že máš sku­toč­ného pria­teľa a možno spriaz­nenú dušu, ktorý ostane lo­jál­nym pria­te­ľom až do konca. Ži­vot sa zdá úplne iný, po­te­šu­júci a hod­notný. Tvo­jou je­di­nou ná­de­jou a bez­pe­čím je, že je sú­čas­ťou tvojho ži­vota.

„Báť sa lásky zna­mená báť sa ži­vota. A kto sa bojí ži­vota, je už z troch štvr­tín mŕtvy.“
– Ber­trand Rus­sell

Komentáre