Dlho som si to nech­cela pri­znať, ale už pri­šiel ten čas. To, čo k tebe cí­tim, viac nie je lás­kou… A možno aj je, len nie ta­kou, akú by si ča­kal. Akú by si chcel. Skôr mô­žeme ho­vo­riť o vďač­nosti. Vďač­nosti za to všetko, čo sme spolu pre­žili. Za to, čo si ma na­učil, čo všetko si mi všte­pil a za to všetko, čo si mi do môjho ďal­šieho ži­vota dal. No viac to ur­čite ne­mô­žeme na­zý­vať lás­kou…

Čaro, ktoré vo vzťahu na jeho za­čiatku býva, po ro­koch vy­pr­chá. Ale tak to už raz je. Ani tá najs­lad­šia lí­zanka ne­chutí po celý čas rov­nako. No a keď túžba, vá­šeň a to pr­votné opo­je­nie opadne, tak je na dvoch ľu­ďoch, aby sa o vzťah na­ďa­lej sta­rali rov­nako, ako to ro­bili na jeho za­čiatku. A buď to vý­jde, alebo nie… V na­šom prí­pade, hoci sme sa sna­žili obaja, je ko­niec. A je na­čase si to pri­znať.

Ho­vorí sa mi to síce ťažko, a ešte keď si k tomu pred­sta­vím, že už navždy bu­dem bez teba, tak sa mi tla­čia slzy do očí. No ne­pla­čem kvôli strate lásky, ale kvôli smútku nad tým, že strá­cam nie­koho, kto tu bol so mnou tak dlho…

zdroj: pe­xels.com

A presne o tom to je. O zvyku. Už viac nie o láske. A preto viem, že nie je správne, aby dvaja ľu­dia ostá­vali spolu len kvôli tomu, že sa boja byť sami. Že sa boja zmeny a toho, čo príde. Ale ver mi. Ur­čite nás oboch čaká niečo lep­šie. Niečo, vďaka čomu bu­deme obaja šťast­nejší a náj­deme to, čo nám v na­šom spo­loč­nom vzťahu chýba. A preto mu­síme vstať a ísť dvomi rôz­nymi ces­tami.

Ne­mô­žeme predsa do­ne­ko­nečna kla­mať. Ani sebe sa­mým a ani sebe na­vzá­jom. Mu­síme byť už ko­nečne úp­rimní a pri­znať si, že to, čo me­dzi nami je, už nemá žiadnu is­kru. Že už nám srdce ne­bije pre toho dru­hého, a že ja nie som pre teba. No a ty pre mňa.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Hoci so žia­ľom v srdci a sl­zami v očiach… Hoci hlava kričí nie, no srdce vie, že áno… Mu­síš mi od­pus­tiť, ale už viac ti ne­do­ká­žem po­ve­dať, že ťa mi­lu­jem.

A pri­tom zo všet­kého naj­viac po­tre­bu­jem mi­lo­vať nie­koho tak silno, ako on mi­luje mňa…

Komentáre