Blíži sa rok 2019 a ty už ur­čite pre­mýš­ľaš nad tým, ako strá­viť Sil­ves­ter. Zo­ber svoju po­lo­vičku na tie naj­ro­man­tic­kej­šie miesta na svete a oslávte ko­niec roka tak, ako sa patrí. Je len na vás dvoch, či sa roz­hod­nete osla­vo­vať na ro­man­tic­kej ve­čeri alebo uspo­ria­date po­riadnu párty, mali by ste si však vy­brať to správne miesto. Ta­kýto zá­jazd je skve­lým ti­pom na via­nočný dar­ček, po­kiaľ ho ešte ne­máš. Tu je 5 miest, kto­rými sa mô­žete in­špi­ro­vať:

Be­nátky, Ta­lian­sko

Ak roz­jí­maš nad pred­sta­vou plavby na gon­dole so svo­jou ži­vot­nou lás­kou, tak toto ro­man­tické ta­lian­ske mesto je pre vás dvoch ako stvo­rené. Ráno za­čnete skve­lým vý­le­tom a pre­ze­ra­ním pa­mia­tok, po­tom si  v lu­xus­nej re­štau­rá­cii po­chut­náte na miest­nych špe­cia­li­tách a ve­čer si dáte ro­man­tickú pre­chádzku popri pláži. Ne­za­bud­nite sa no­vo­ročný oh­ňos­troj!

Ca­ta­lina Is­land, Ka­li­for­nia

Os­trov Ca­ta­lina Is­land leží na po­breží Ka­li­for­nie a pre páry, ktorú chcú najmä ob­ja­vo­vať, je tým pra­vým kle­no­tom. Mô­žete si do­priať spo­ločný od­dych pri ba­zéne v ho­teli alebo ob­ja­vo­vať prí­rodné krásy mesta. Rôzne ho­tely na tomto mieste majú pre vás po­nuku ma­sáží, skve­lým jed­lom mnoho iného.

zdroj: unsp­lash.com

Sa­van­nah, USA

Toto mesto roz­hodne stojí za to, aby ste ho spo­ločne nav­ští­vili po­čas osláv No­vého roka. Je to­tiž jed­ným z najk­raj­ších miest v Spo­je­ných štá­toch a je skve­lou voľ­bou pre tých, ktorí ne­majú hl­boko do vrecka. Do­prajte si ro­man­tickú ve­čeru v re­štau­rá­cii, párty až do rána v tých najp­res­tíž­nej­ších klu­boch či skvelý re­lax na ho­teli.

Napa Val­ley, Ka­li­for­nia

Po­kiaľ ty aj tvoja po­lo­vička mi­lu­jete víno, mali by ste si na Nový rok pri­pí­jať vo vi­nár­skej ob­lasti Napa Val­ley. Táto lo­ka­lita je ako stvo­rená pre páry, ktoré si chcú štrn­gať s tým naj­lep­ším ví­nom v ob­lasti a ko­chať sa vý­hľa­dom na tie najk­raj­šie prí­rodné sce­né­rie. Tiež si mô­žete re­zer­vo­vať miesto na New Year’s Eve Wine, ktorý v sebe za­hŕňa štvor­cho­dové gur­mán­ske jedlo, troj­ho­di­novú cestu ce­lým mes­tom či skvelú zá­bavu na roz­lič­ných ve­čier­koch až do rána.

zdroj: unsp­lash.com

Bu­da­pešť, Ma­ďar­sko

Ak chcete ty a tvoj par­tner oslá­viť prí­chod No­vého roka v no­vom štýle, po­tom by ste mali zvá­žiť oslavu v Bu­da­pešti. Máte to v pod­state len na skok, no za­ži­jete jednu z tých naj­lep­ších osláv No­vého roka v ži­vote. Popri plavbe na Du­naji si vy­chut­najte dobrý kok­tail a v ne­sko­rých ve­čer­ných ho­di­nách to roz­točte na zá­bave na lodi.

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre