Je v po­riadku vy­jad­ro­vať svoje po­city.

Ne­boj sa po­ve­dať, čo cí­tiš. Môže to byť dobré alebo aj zlé.

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa za to, že si úp­rimná.

Každý je­den z nás má srdce a po­city.

Ten kto vraví, že nemá, tak klame sám seba. Cí­tiť je krásne, ale ob­čas aj bo­les­tivé.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa za to, ak si chrá­niš svoje srdce. Ro­bíme to všetci.

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa za to, že si sa roz­hodla pre svoje šťas­tie.

Ty sama vieš, ako sa vy­lie­čiť. Ne­viem to ani ja, ani on, len ty.

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa kvôli tomu, že si cit­livá, naj­lepší ľu­dia to­tiž sú.

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa za to, že sa rozp­la­češ, keď si roz­čú­lená alebo zmä­tená.

unsp­lash.com

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa za to, že si ne­bola vždy skvelá pria­teľka, dcéra, fra­jerka. Sna­žila si sa aj na­priek tomu, že ťa ľu­dia zra­dili.

Si silná žena!

Na­učila si sa kto je pravý ka­ma­rát a kto je ľavý.

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa za to, že chceš v so­botu ostať doma.

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa ni­komu, že si sa sna­žila o nie­koho, kto nie je pre teba ten pravý.

Ne­po­čú­vaj slová : “ vra­vela som ti to“

unsp­lash.com

Ne­o­spra­vedl­ňuj sa za nič.

Všetko ťa niečo učí.

Raz si ty uči­teľ a raz žiak.

Komentáre