Mi­ni­ma­liz­mus je stále v kurze a drží sa na vý­slní už nie­koľko ro­kov aj vďaka se­ver­skej ele­gan­cii, ktorú pred­sta­vujú škan­di­náv­ske ženy. Mi­ni­ma­liz­mus pri­stane kaž­dému a aj vďaka tomu sa stali škan­di­náv­ske ženy najš­tý­lo­vej­šími že­nami na svete.

Škan­di­náv­sky štýl vy­zerá lu­xusne, ele­gan­tne a uhla­dene. Do­pĺňajú ho jemné do­pl­nky, ktoré vy­tvá­rajú skvelé de­taily. Se­ver­ské ženy zvlá­dajú módu na jed­notku a tak, ako mi­lujú ele­gan­ciu, mi­lujú aj po­hod­lie a dá­vajú si ex­trémne zá­le­žať na svo­jom vý­zore, ktorý je však jed­no­du­chý a vkusný.

Dr­žia sa pra­vidla „me­nej je viac“ a tak­tiež dá­vajú pred­nosť te­lo­vým far­bám a kva­lit­ným lát­kam, no ne­po­hrdnú ani čier­nou. Jed­no­du­chos­ťou sa ria­dia aj v sú­krom­nom ži­vote. Čo sa týka zim­ného ob­do­bia, dá­vajú pred­nosť svet­rom a vrstve­niu rôz­nych blú­zok so svet­rami. Keďže je v Škan­di­ná­vií po­merne zima, in­ves­tujú do nad­ča­so­vých a kva­lit­ných kús­kov ako ka­báty, no­ha­vice a zimné to­pánky.

zdroj: pin­te­rest.com

Škan­di­náv­ske ženy ne­dajú do­pus­tiť na tieto ba­sic kúsky:

  • Kla­sické biele alebo čierne tričko
  • Úzke, no zá­ro­veň po­hodlné je­ansy
  • Ko­ženka
  • Hod­vábna ko­šeľa
  • Te­plný a po­hodlný sve­ter
  • Veľký teplý šál
  • Plá­tené te­nisky
  • Kva­litný ka­bát

Celé čaro dán­skej módy je v jej ne­do­ko­na­losti a pri­ro­dze­nosti, ktorá však pô­sobí uhla­dene, no zá­ro­veň žen­sky a diev­čen­sky. Dánky a Nórky mi­lujú kla­sické tričká, ktoré sú do­pl­nené rif­lo­vou suk­ňou. Aj keď je mi­ni­ma­liz­mus za­lo­žený na jed­no­du­chosti, radi však expe­ri­men­tujú s ar­tis­tic­kými prv­kami ako sú tričká s po­pismi či ka­pe­lami alebo vý­razné ka­belky.

zdroj: we­he­ar­tit.com

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre