Mi­lu­jeme ju všetci, hodí sa ku všet­kému a vy­zerá dobre. Reč je o ko­ženke, ktorá snáď ni­kdy ne­vyjde z módy. Toto sú zau­jí­ma­vosti o nej, ktoré si ur­čite ne­ve­dela.

1, V 50. ro­koch za­žia­ril v ko­ženke Mar­lon Brando a to vo filme Di­voch. Ko­ženka sa stala sym­bo­lom re­bels­tva a ak by si v tej dobe išla do školy v ko­ženke, ris­ko­vala by si vy­lú­če­nie.

2, Keď v roku 2014 mali Kim Kar­das­hian a Ka­nye West svadbu, Ka­nye si ob­lie­kol bundu s ná­pi­som Just a Kim si cez šaty pre­ho­dila ko­ženku s ná­pi­som Mar­ried.

3, Najd­rah­šia ko­žená bunda v his­tó­rií je bunda Mi­cha­ela Jack­sona v klipe Th­ril­ler a bola čer­vená. V auk­cii sa pre­dala za 1,8 mi­li­óna do­lá­rov.

4, Tak­tiež aj Ma­dona pre­slá­vila ko­ženú bundu s roz­tr­ha­nými no­ha­vi­cami, s ru­ka­vi­cami bez prs­tov a s veľa re­tiaz­kami. Tento štýl a ko­ženku pre­slá­vila v 80. ro­koch.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: pin­te­rest.com

5, Prvú mo­tor­kár­sku bundu na­vrhol v roku 1928 Ir­vin Schott. Šikmý zips mal prak­tický účel: aby sa vrch pri se­dení na mo­torke ne­vrstvil a aby mo­tor­ká­rovi nič ne­vy­padlo z vačku. De­sig­ner po­me­no­val tento vý­tvor Per­fecto.

6, Ke­dysi boli ko­žené bundy veľmi ťažké a ak letci pred vstu­pom do lie­tadla zmokli alebo sa spo­tili, vo vy­so­kej nad­mor­skej výške tento kú­sok na nich za­mr­zol. A tak v 50. ro­koch na­hra­dzujú le­tecké ko­žené bundy va­rianty z ny­lonu (tento ma­te­riál má skvelé izo­lačné vlast­nosti a rýchlo schne) 

7, V 70. ro­koch sa v ko­že­nej bunde s kom­bi­ná­ciou úz­kych džín­sov ob­ja­vila aj Oli­via Ne­wton, ktorá za­žia­rila v Po­máde a tento look sa stal iko­nic­kým. 

8, Ko­ženú bundu mal v šat­níku aj pá­pež Fran­ti­šek. Uni­kát s jeho pod­pi­som bol vy­dra­žený v roku 2014 za 57 500 eur. 

Komentáre