Keď sa po­vie ter­mín te­lové lo­dičky, každá z nás si pred­staví to­pánky vo farbe po­kožky, ale väč­ši­nou v tých svet­lej­ších tó­noch. Di­zaj­nér­ska značka Lou­bou­tin však myslí aj na ženy s tmav­šou far­bou pleti. Aby každá žena na­šla te­lové to­pánky ho­diace sa presne k jej po­kožke, Chris­tian vy­tvo­ril ko­lek­ciu via­ce­rých nude od­tie­ňov.

elle.it

Už pred štyrmi rokmi de­bu­to­val s ko­lek­ciou to­pá­nok v te­lo­vých far­bách, te­raz však svoju lí­niu roz­ší­ril z pia­tich od­tie­ňov na se­dem. Kým v pô­vod­nej lí­nii boli len san­dále, v sú­čas­nosti ju obo­ha­til aj o ba­le­rínky. Na­zý­vajú sa The So­la­so­fia a sú na­vr­hnuté tiež v sied­mych od­tie­ňoch.

fo­ot­we­ar­news.com

V ko­lek­cii náj­deme dva druhy vy­so­kých san­dá­lok. Prvé, The Chris­te­riva, sú in­špi­ro­vané ba­le­tom. Majú via­za­nie okolo člen­kov, po­dobne ako ba­letné to­pánky.

pin­te­rest.com

Druhé san­dále, The Cher­ry­san­dal, majú ro­bust­nej­šiu plat­formu a re­mie­nok, ktorý je z časti trans­pa­rentný a jeho ko­žená časť sa viaže okolo členka.

pin­te­rest.com

Ako sám Chris­tian ho­vorí, nude nie je farba, je to po­jem. Te­lové lo­dičky by mali do­ko­nale sad­núť farbe pleti a mali by sa stať sú­čas­ťou nohy, v pod­state ju pre­dĺžiť. S tým ale mali ženy smo­ta­no­vej, ká­vo­vej, ka­ra­me­lo­vej alebo čo­ko­lá­do­vej farby pleti na­ozaj prob­lém. Je to teda re­vo­lučný po­čin di­zaj­néra a so svo­jou ko­lek­ciou te­lo­vých to­pá­nok roz­hodne ne­končí. Možno sa ne­skôr roz­ras­tie aj o ďal­šie od­tiene a krásne kúsky.

pin­te­rest.com

Komentáre