Ve­rím v silu myš­lienky.
Ve­rím, že my sami sme stroj­cami svojho šťas­tia, ale aj ne­šťas­tia.
Ve­rím, že my sami si ur­ču­jeme či bu­deme mať dobrý alebo zlý deň.

Ako? Sta­vom na­šej mysle a na­šimi myš­lien­kami. Ak mys­líme na po­zi­tívne veci, pri­vo­láme si ich k sebe. Ak bu­deme stále ne­ga­tívne na­la­dení, je jasné, že sa nám ne­bude da­riť a bude sa nám „smola le­piť na päty“. Bu­deme sa mra­čiť a po­sú­vať túto ne­ga­ti­vitu ďa­lej me­dzi ľudí. Čo hor­šie vy­lie­vať si našu zlosť na iných, ktorí za nič ne­môžu. Ne­viem ako vy, ale ja vy­cí­tim, keď je nie­kto po­zi­tívne na­la­dený a som rada v prí­tom­nosti ta­kého člo­veka. Cí­tim okolo neho ne­uve­ri­teľnú ener­giu, ktorú ma ten člo­vek na­bíja .. Akoby bol z iného ves­míru. Z ves­míru všet­kého pek­ného.

unsp­lash.com

Čo tak ob­čas skú­siť zmenu? Mys­lím tým vstať s myš­lien­kou, ktorá do­káže zme­niť celý náš deň, týž­deň, rok. Áno, znie to to ne­uve­ri­teľne. Jedna myš­lienka a čo všetko do­káže. Ale, ne­stojí to as­poň za skúšku?

Jed­no­du­cho len ráno vstať a po­mys­lieť si: „Toto bude dobrý deň, všetko zvlád­nem, dnes bu­dem po­zi­tívna“. Sama som to skú­šala a viem, aké ľahké je vrá­tiť sa späť k svo­jim zvy­kom. Ne­jako sme žili až do­te­raz, tak prečo niečo me­niť, že? Ale za­mys­lime sa nad tým, ako vlastne ži­jeme. Ne­chá­vame za nás roz­ho­do­vať iných, ne­ho­vo­ríme to čo cí­time, hľa­dáme prob­lémy a vý­ho­vorky, jed­no­du­cho sa ne­chá­vame ovlá­dať ne­ga­ti­vi­tou. Urobme, pro­sím, zmenu. Jednu, malú zmenu.

unsp­lash.com

Len si vez­mime prí­klad. Ideme po ulici: Koľko ľudí sa usmieva? Ja osobne moc ta­kých ľudí ne­po­znám. Ľu­dia sú za­mra­čení alebo za­braní do svojho mo­bilu, po­náh­ľajú sa a ob­čas si ani ne­uve­do­mia, že je­di­nou zme­nou uro­bia svet kraj­ším. Je­diný úsmev môže zme­niť inému deň. Kedy ste uro­bili pre nie­koho niečo pekné? Len tak … Pre dobrý po­cit.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Skúsme si každý ve­čer pred spa­ním zre­ka­pi­tu­lo­vať celý deň a po­chvá­liť sa za dobré veci, ktoré sme v ten deň uro­bili. A za­mys­lieť sa nad tým, čo by sme mohli uro­biť inak. A zaj­tra to skú­siť.

Ži­vot nám dáva každý deň novú prí­le­ži­tosť na to, byť lep­ším.
Pro­sím, ne­pre­márni ju.
Usmej sa!

Komentáre