Milý muž dneš­ného ži­vota,

chcem ti po­ve­dať, že tvoje hľa­da­nie lásky je rov­nako dô­le­žité ako hľa­da­nie lásky tej ženy vedľa teba. Pí­šem tento list, lebo tak, ako každá žena, aj ty ako muž, si za­slú­žiš, aby sa s te­bou za­ob­chá­dzalo s úc­tou, re­špek­tom a po­ko­rou. Pí­šem ti, aby som ti po­ve­dala, že si za­slú­žiš viac, ako len to, že si ťa ne­jaké dievča všimne.

Za­slú­žiš si v par­tnerke hľa­dať viac. 

Za­čni cho­diť so že­nou, ktorá má jazvy na duši zo ži­vota, pre­tože bola na rôz­nych mies­tach zlo­mená. Za­čni cho­diť s ta­kým diev­ča­ťom, pre­tože má prav­de­po­dobne veľa ne­vy­po­ve­da­ných prí­be­hov. Za­čni cho­diť so že­nou, ktorá sa ne­bojí si za­špi­niť nechty alebo si ne­bo­daj je­den zlo­miť. Za­čni cho­diť so že­nou, ktorá si vy­be­rie hory na­miesto po­hovky. Ktorá si vy­be­rie roz­ho­vor s te­bou na­miesto mo­bilu.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Za­čni cho­diť s nie­kým, pri kom sa cí­tiš byť sám se­bou. Kto ti do­volí rásť a dáva ti na to pries­tor. Mi­luj nie­koho, kto vie tan­co­vať sám, ale rád tan­cuje práve s te­bou. Maj rád nie­koho, kto ťa vie ro­zo­smiať. Za­čni cho­diť s nie­kým, s kým mô­žeš ísť na dlhé vý­lety kra­ji­nou.

Vy­ber si nie­koho, pri kom sa cí­tiš ako je­den z páru. Vy­ber si nie­koho, kto s te­bou po­číta. Vy­ber si toho, pri kom si šťastný.

Ne­us­po­koj sa len s tým, že je pekná. Nech ti ne­stačí, že ti ju zá­vi­dia os­tatní chlapi. Ne­os­tá­vaj s ňou pre to, že máte veľkú po­pu­la­ritu na so­ciál­nych sie­ťach.

Ob­medz sa na tie dobré ženy, ktoré si ži­vot vy­chut­ná­vajú pl­nými dúš­kami a ne­ute­kajú od neho. Ktoré sa ne­boja ko­siť trávu, ktoré ve­dia vy­me­niť olej v aute, ktoré majú slušné sprá­va­nie, do­kážu sa za­smiať i na sebe, kto­rých láska nie je ne­stála, ale sta­bilná.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Hľa­daj takú ženu, ktorá si vy­be­rie vždy teba pred nie­kým iným. Ktorá sa ne­pot­re­buje roz­ho­do­vať me­dzi te­bou a ním, lebo mi­luje teba. 

Buď so že­nou, ktorá je na dl­hej ceste hľa­da­júc vzťah, nie iba chvíľ­kové vzpla­nu­tie. 

Hľa­daj ženu, ktorá ťa bude hl­boko mi­lo­vať. 

Komentáre