Aké sú tie naj­roz­ší­re­nej­šie a naj­po­pu­lár­nej­šie mož­nosti na stret­nu­tie svo­jej lásky?

Kde tí ľu­dia cho­dia na svoje ži­votné lásky? To len tak na seba na­ra­zia v su­per­mar­kete? Alebo sa stretnú na ben­zí­no­vej pumpe? Kto­vie, aj to sú prav­de­po­dobne nie­ktoré z re­ál­nych mož­ností. Vý­skum­níci  sa za­obe­rali veľmi po­dob­nou otáz­kou. Opý­tali sa 550 res­pon­den­tov rôz­neho veku na to, ako stretli svoju drahú po­lo­vičku a na zá­klade tohto vý­skumu ur­čili tie naj­po­pu­lár­nej­šie mož­nosti, ako stret­núť novú zná­mosť. Takže, po­tre­bu­jete ne­jakú in­špi­rá­ciu?

Cez spo­loč­ných pria­te­ľov – 39%

Nie je žiad­nym prek­va­pe­ním, že také vy­soké per­cento ľudí uviedlo práve to, že sa so svo­jím par­tne­rom zo­zná­mili pro­stred­níc­tvom spo­loč­ného zná­meho. Veď viete, ako to chodí. Každý má ka­ma­ráta, ktorí ma ka­ma­ráta, a ten má ka­ma­ráta a zrazu je z toho láska ako hrom.

V práci – 15%

Aj keď vám mnoho od­bor­ní­kov ur­čite bude od­po­rú­čať, že láska na pra­co­visko ne­patrí, srdcu ne­roz­ká­žete. Mnohí ľu­dia stretli svojho ži­vot­ného par­tnera práve vďaka spo­loč­nej práci.

V ba­roch alebo na iných ve­rej­ných mies­tach – 12%

unsp­lash.com

No jasné, aké je iné lep­šie miesto na spoz­na­nie nie­koho no­vého, než bar alebo ne­jaká oslava? Ni­kdy ne­viete, z koho sa na­ko­niec môže vy­kľuť vaša spriaz­nená duša, tak sa ne­stráňte spo­lo­čen­ským ak­ciám a buďte ot­vo­rení všet­kým mož­nos­tiam. Pre­tože kto­vie, možno „tá is­kra“ pre­skočí práve na naj­me­nej prav­de­po­dob­nom mieste zo všet­kých.

Pro­stred­níc­tvom športu/ko­níč­kov – 9%

Čo môže byť lep­šie, než zdie­ľať s va­ším par­tne­rom vá­šeň pre rov­nakú vec? Než mať rov­naké zá­ujmy, ktoré môžu po­lo­žiť zá­klady vášho vzťahu a po­stu­pom času sa na nich bude dať sta­vať? Mnoho ľudí stretlo svo­jich par­tne­rov práve na rôz­nych špor­to­vých uda­los­tiach či ak­ciách pre nad­šen­cov rov­na­kej zá­ľuby. Nie je predsa ná­hoda, že ľu­dia zo sho­wbiz­nisu väč­ši­nou cho­dia s inými ľuďmi zo sho­wbiz­nisu, špor­tovci so špor­tov­cami a tak ďa­lej.

Cez in­ter­net alebo zo­znamky – 8%

Darmo, ži­jeme v di­gi­tál­nej a mo­der­nej dobe. Nie­ktorí ľu­dia skú­šajú šťas­tie kade-tade, rôzne po in­ter­nete, sťa­hujú si ap­li­ká­cie do smart­fó­nov a re­gis­trujú sa na zo­znamky. A nie­kto­rým z nich to na­ozaj vy­jde.

Cez ro­din­ných prí­sluš­ní­kov – 7%

unsp­lash.com

Ako­koľ­vek nech­cete, aby vaša ro­dina bola za­tia­hnutá do vášho mi­lost­ného ži­vota, nie­kedy môžu za nitky po­tiah­nuť aj brat­ranci, ses­ter­nice, ujo­via či tety a s vý­sled­kom bu­dete viac, než len spo­kojní.

Škola – 6%

Nie­kto­rých ľudí zase ani v do­spe­losti ne­opustí ich stre­doš­kol­ská láska a vezmú si svoju spo­lu­žiačku, od kto­rej zvy­čajne od­pi­so­vali úlohy. Iní sa zase spoz­najú po­čas štú­dia na vy­so­kej. Tak či onak, aj tá škola už stme­lila ko­pec ľudí.

Rande na­slepo – 1%

Aj keď je to cel­kom bi­zarná mož­nosť, ne­za­ha­dzujte ju. Možno to teda nie je to pravé ore­chové, ale aj niečo také ako „rande na­slepo“ už dalo do­kopy cel­kom dosť ľudí. Tak prečo by to ne­mohlo fun­go­vať aj vo va­šom prí­pade?

zdroj: bustle

Komentáre