Ak by som mala jedno pria­nie na­vyše, tak by to ur­čite bolo vlast­niť „pe­káč bu­chiet“ na bru­chu. Nuž, ale toto mi ani kú­zelný Džin ne­splní, a preto mu­sím ma­kať. Tie teh­ličky sa tou piz­zou ne­vyt­va­rujú.

A preto som nie­kedy aj s ne­chu­ťou ma­kala vo fitku na tzv. ro­tač­nom prí­stroji. Ne­mu­sím ti ale roz­prá­vať, že keď som cvi­čila ako besná, po tré­ningu som na­miesto dob­rého po­citu mala skôr bo­lesti. Ale tomu je ko­niec.

zdroj: ebay.com ebay.com

V zná­mom špor­to­vom ma­ga­zíne som čí­tala o po­u­ží­vaní týchto prí­stro­jov, ktoré ro­bia skôr ga­libu ako do­po­má­hajú k vy­tú­že­nému vý­sledku.

Jeho po­u­ži­tie sa vy­myká z nor­mál­neho roz­sahu po­hybu, a preto pô­sobí skôr od­po­rovo. Nie­lenže tento prí­stroj drví obe strany, ale spô­so­buje aj mikro zlo­me­niny chrb­tice. A to teda asi ni­kto od cvi­če­nia ne­žiada.

Na­miesto toho od­po­rú­čam ro­biť zá­kladné po­sil­ňo­va­cie cvi­če­nia s jed­no­du­chými po­môc­kami. Tie za­poja tvoje svaly viac, ako kto­rý­koľ­vek stroj. Po­nú­kam ti úplne jed­no­du­ché cviky, ktoré zvlád­neš aj v po­hodlí do­mova. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt women six pack workout

you­tube.com

Starý dobrý plank a jeho ešte lep­šie va­riá­cie 🙂

A na­ko­niec ne­môžme vy­ne­chať ani ob­ľú­benú fit­loptu a „zá­zračné“ ko­liesko:

Hlavne ne­za­budni, tr­pez­li­vosť (a pra­vi­del­nosť) buchty pri­náša 🙂

Komentáre