Láska má byť krásna, nie bo­les­tivá a krutá. Má byť úp­rimná, nie fa­lošná.

Má byť dô­vod ku šťas­tiu, nie dô­vod k smútku.

Láska by mala byť úp­rim­nosť a po­cho­pe­nie, nie opo­vr­ho­va­nie a kla­ma­nie. Malo by to byť dr­ža­nie sa za ruky, ob­jí­ma­nie a prí­tom­nosť dru­hého, nie len bez­du­ché kon­ver­zá­cie a sta­tusy na Fa­ce­bo­oku.

Má to byť sku­točné: „Ľú­bim ťa.“ Pre­tože pravda slov ľú­bim ťa, je mocná až ne­uve­ri­teľná. Do­káže vy­vo­lať zá­vis­losť, po­sad­nu­tosť. Je silná, láska sa nedá za­bud­núť, nedá sa jej zba­viť.

zdroj: unsp­lash.com

Kto za­žil lásku, za­žil pravé šťas­tie. no aj sku­točnú bo­lesť a práve tá ho do­viedla k tejto krás­nej láske.

Preto, pri­raď si bo­lesť z lásky k osobe, nie k láske ako cel­ko­vému citu. Tak ako si pri­ra­díš kys­losť k cit­rónu, nie k ce­lému ovo­ciu. 

Lebo raz za­bud­neš na ľudí, ktorí ti ub­li­žo­vali. Za­bud­neš, pre­tože ti ne­zos­tane nič iné, tvoja duša s bo­les­ťami sa vy­tratí a zo­stanú len tie krásne a pekné spo­mienky.

Ale tých čo mi­lu­ješ a oni mi­lujú teba, tu budú vždy. Budú tu, aj keď to bude ťažké, aj keď to bu­deš mať chuť vzdať.

Ver mi, oni tu budú.

zdroj: pi­xa­bay.com

Preto má byť láska tak pevná a úp­rimná. Preto láska všetko vy­drží, všetko zne­sie a verí. Verí v to, že bude v kaž­dom člo­veku. To je zmy­sel lásky. 

Ale láska to nie sú len pekné slová, to sú najmä činy. Je to to, keď ťa par­tner pri­kryje de­kou, ak za­spíš na gauči. Láska je tá otázka, či si v po­riadku, ak si celý deň preč a máš ten deň veľmi ná­ročný. Láska je aj ranná káva pri­pra­vená presne podľa pred­stáv.

Sú to činy, ktoré ro­bíme pre dru­hého tak ne­jak au­to­ma­ticky, pre­tože nám na ňom zá­leží.

No ko­niec kon­cov, láska sa nedá len tak de­fi­no­vať. Každý má svoj po­hľad a ná­zor. Je to všetko, čo si mys­líš, že to je. 

A cí­tiš, že tak to má byť. 

Komentáre