Možno je len chyt­rejší ako ty.

Ča­sto­krát si vy­bu­du­jeme vzťah tým, že spolu málo ko­mu­ni­ku­jeme, vi­díme toho dru­hého ako do­ko­na­lého, bez chyby a je pre nás oča­ru­júci. Po­stupne si sta­viame naše egá a sna­žíme sa čo naj­viac vy­ťa­žiť zo vzťahu tým, že sa me­níme. Me­níme naše pri­ority, sny, ľudí a sna­žíme sa byť šťastne za­mi­lo­vaní a na­ozaj múdri. Vraj sme do­speli a po­cho­pili sme, o čom je láska.

Chva­la­bohu, nie každý vzťah je o tomto a ja ne­tvr­dím, že tvoj vzťah je taký istý. Nie som pe­si­mista a zradca tejto doby a ve­rím na pravú lásku, na úp­rimné po­city a na to, že spolu môžu byť ľu­dia do konca ži­vota.

Ak ti nie­kto po­vie, že si ťa ne­za­slúži, ver mu. 

Pre­tože nechce byť s te­bou. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­ho­vo­rím, že som ne­raz ne­po­ve­dala pria­te­ľovi, aký je skvelý a úžasný, ako by si veľmi za­slú­žil iné dievča a ja som iba na ob­tiaž. My, ženy, to veľmi rady kom­pli­ku­jeme na­šim po­lo­vič­kám a rady sa zha­dzu­jeme a pod­ce­ňu­jeme. Je asi aj nor­málne ob­čas to po­ve­dať, no ver mi, že ak to ho­vo­ríš často alebo to on ho­vorí tebe, niečo nie je v po­riadku.

Stalo sa mi pár­krát, keď som sa skvelo za­mi­lo­vala, že mi cha­lani po­ve­dali vetu „Ne­za­slú­žim si ťa. Pre­páč.“

Ja, vtedy hlú­pučké stvo­re­nie, ktoré tak strašne túži po láske, ob­ja­tiach a úp­rim­ných ci­toch som ne­chá­pala, čo sakra to má zna­me­nať, keď do­vtedy si mi, môj milý, vy­pi­so­val slohy o tom, ako sa na mňa te­šíš, ako sa ti pá­čim a čo si po­cho­pil. A te­raz toto? Zrada. Áno, my ženy, ne­chá­peme, prečo to muži píšu a mys­lia si. Av­šak dnes viem, že ten cha­lan mal ozaj pravdu. Ne­za­slú­žil si ma. Ve­del to hneď bez toho, že sme spolu za­čali cho­diť. Nie je nor­málne, že ti to vy­pi­suje bez toho, aby spoz­nal tvoje na­ozaj­stné kva­lity a plusy či mí­nusy vo vzťahu. Píše ti to preto, lebo to po­cho­pil. Že by ťa ne­uro­bil na­ozaj šťast­nou, že by to ne­vyšlo a vy by ste mali zby­točne puk­nuté srd­cia.

Mys­lela som si, že to píše preto, aby som mu po­ve­dala tiež jeho dobré stránky, aby vi­del, že po ňom tú­žim a chcem s ním byť. Po­viem ti, že väč­šina mu­žov s frá­zou: „Ne­za­slú­žim si ťa.“ to mys­lia sku­točne vážne a nechcú ísť hl­b­šie s citmi. Väč­šina. Zna­mená to, že vi­dia, aká si skvelá a úžasná žen­ská a vlastne sa im aj pá­čiš, ale to je všetko. Jed­no­du­cho nechcú byť s te­bou viac. Inak po­ve­dané: Ne­za­slú­žia si ťa.

Možno aj ty si to ob­čas po­ci­ťo­vala, že ten cha­la­nisko bol na­ozaj kus, mal aj čo to v hlave, bol milý a vtipný, ale niečo ťa skrátka za­sta­vilo a ty si si po­ve­dala, že s ním do vzťahu nej­deš. V pod­state ti nič na ňom ne­va­dilo, pá­čil sa ti a mys­lela si naňho často, ale proste nie.

Tak to býva i opačne, ak na­ozaj často od svojho pria­teľa po­čú­vaš ta­kúto vetu, po­ho­vor si s ním. U mu­žov to na­ozaj ne­býva zvy­kom. Nie sú ako my, do­mýš­ľavé a večne zha­dzu­júce sa tvory. Tak­tiež po­čúvni svojho po­ten­ciál­neho fra­jera, možno má sku­točne pravdu a ty by si si len ub­lí­žila.

Po­čú­vaj ľudí.

Pre­tože na­ozaj nie každý si ťa za­slúži.

Komentáre