Ces­to­va­nie je po­hyb člo­veka po tejto pla­néte a svo­jím spô­so­bom aj mimo nej. Spoz­ná­va­nie no­vých miest, kul­túr, ale aj ľudí či his­tó­rie. Nie­kedy za­be­rie len pár mi­nút, keď sa pre­sú­vame z miesta na miesto, ino­kedy zas aj pár ho­dín či dní, keď vy­hľa­dá­vame dob­ro­druž­stvá.

Unsp­lash.com

Ja mi­lu­jem ces­to­va­nie. Je jedno, či ide o kaž­do­denné ces­to­va­nie do školy alebo ví­ken­dové po­byty. Ten po­cit, keď po­ze­rám von z okna a pre­mýš­ľam. Mi­lu­jem, keď spoz­ná­vam no­vých ľudí a mô­žem po­čú­vať ich prí­behy. Mi­lu­jem, keď len tak se­dím a ne­vní­mam. Mi­lu­jem vlaky, au­to­busy, autá…

Je úžasné vi­dieť čo ľu­dia stihli vy­mys­lieť a kam sme sa za tie roky po­su­nuli. Je úžasné spoz­ná­vať a uží­vať si prí­tomný oka­mih. Či už s ľuďmi, kto­rých po­znám alebo ľuďmi, o kt. ne­viem nič. A aj keď ces­tu­jem sama v prázd­nom vlaku, som spo­kojná.

Nie každý je však ako ja a mnoho ľudí sa bojí ces­to­vať, pop­rí­pade to nemá rád.Pri­ná­šam ti 9 dô­vo­dov prečo ces­to­vať.

1.Spoz­náš no­vých ľudí. Aj keď zrovna nie si ex­tro­vert, na svo­jej ceste do ne­známa sa bu­deš stre­tá­vať s rôz­nymi typmi ľudí a bu­deš aj nú­tená s nimi ko­mu­ni­ko­vať. Je to však zá­bava, pre­tože ľu­dia ve­dia byť ob­čas na­ozaj ge­niálni a za­ži­ješ s nimi veľa zá­bavy.

2.Kul­túra, zvyky, new things. Ako­náhle sa od­hod­láš ísť von, mimo svojho re­gi­ónu či kra­jiny, stret­neš sa s no­vými mož­nos­ťami a spoz­náš nové kul­túry, ale aj zvyky či tra­dí­cie. Možno ťa nie­ktoré budú šo­ko­vať, ale roz­hodne to stojí za to.

3.Jedlo. Ak mi­lu­ješ jedlo a je ti na­ozaj jedno koľko zaň utra­tíš, tak po­tom je to roz­hodne skve­lým dô­vo­dom prečo ces­to­vať. Vy­skú­šaš nové chute a spoz­náš vše­li­jaké špe­cia­lity, ktoré už te­raz mô­žeš ľu­to­vať že si ne­ochut­nal.

4.Náj­deš seba! Veľa z nás ob­čas v ži­vote blúdi, najmä ak stojí pred dô­le­ži­tým roz­hod­nu­tím, vtedy je naj­lep­šie vy­pad­núť z pro­stre­dia. Veď ako sa ho­vorí, pár ho­dín sa­moty, ti dá iný po­hľad na svet.

Unsp­lash.com

5.His­tó­ria má svoje čaro. Ak si mi­lov­níč­kou his­tó­rie a zau­jí­majú ťa de­jiny, tak nie je o čom ho­vo­riť. Po­znatky môžu byť síce fajn, ale ešte lep­šie je za­žiť tieto his­to­rické miesta.

6.Na­učíš sa sa­mos­tat­nosti. Ob­čas sa ocit­neš v si­tu­áciách, kedy bu­deš od­ká­zaná sama na seba. Vtedy mu­síš pát­rať po správ­nej ceste vo svo­jom vnútri a hľa­dať rie­še­nie. Ne­bu­deš mať ni­koho o koho sa oprieť. A aj keď sa to nezdá, ta­kéto si­tu­ácie ťa po­sú­vajú vpred a majú ob­rov­ský vý­znam pre tvoju bu­dúc­nosť.

7.Vy­tvo­ríš si ne­za­bud­nu­teľné spo­mienky. A bu­deš na ne ešte dlho spo­mí­nať a vra­vieť svoje dob­ro­druž­stvá svo­jim vnú­ča­tám.

8.Na­učíš sa od­vahe. Veľa ľudí v dneš­nej dobe sto­puje a sto­po­va­ním sa do­stane do svojho cieľa, hoc aj na dru­hej strane ze­me­gule. Tento po­pu­lárny do­pravný „pros­trie­dok“ ta na­učí nie len zmyslu pre orien­tá­ciu ale aj od­vahe na­stú­piť do auta ne­zná­mym ľu­dom.

zdroj: unsp­lash.com

unsp­lash.com

9.Ni­kdy ne­bu­deš ako pred­tým. To, čo uvi­díš, za­ži­ješ a spoz­náš ťa ovplyvní! Už ni­kdy sa ne­bu­deš na isté veci dí­vať rov­nako. At­mo­sféra miesta či mesta v tebe za­ne­chá po­cit, ktorý bu­deš chcieť za­ží­vať znova a znova.

Mohla by som ho­vo­riť ešte o ďal­ších dô­vo­dov, na tie však mu­síš prísť už sám. Lebo po­kiaľ ne­za­ži­ješ dob­ro­druž­stvo a po­cit ces­to­va­nia, ďal­šie dô­vody budú zby­točné!

Tak hor sa na dob­ro­druž­stvo!

Komentáre