Zna­me­nia zve­ro­kruhu sa všetky od seba ne­ja­kým spô­so­bom od­li­šujú. To platí aj pre vý­ber des­ti­ná­cie, kam by sme chceli ces­to­vať. Nie­ktorí ob­ľu­bu­jeme slnko, nie­ktorí hory, iní zas mi­lujú ad­re­na­lín. Podľa toho, aké si zna­me­nie by si si mala vy­be­rať aj cieľ svo­jej cesty. Do­káže ho to­tiž ovplyv­niť, pre­tože nie každý je dob­ro­družný typ a na­opak nie všetci mi­lujú le­ňo­še­nie na pláži pod sln­kom. Kaž­dému zna­me­niu vraví jeho vnú­torný hlas niečo iné. Preto sa ním riaď aj pri vý­bere do­vo­lenky. Takto si vy­be­rajú typ do­vo­lenky jed­not­livé zna­me­nia:

Ba­ran

Ces­tu­jem preto, aby som vy­jad­rila svoj ná­zor. Vždy mi zá­le­žalo na spät­nej väzbe, no ak sa spolu vy­be­rieme na do­vo­lenku, mal by si s mo­jím vý­be­rom des­ti­ná­cie sú­hla­siť. Ne­tú­žim to­tiž po tom, aby sme sa nie­kde upro­stred diaľ­nice otá­čali a s na­sr­de­ným vý­ra­zom sa vra­cali späť. Tiež si daj po­zor na to, aby si vstal čo naj­skôr, lebo ne­zná­šam meš­ka­nie!

Býk

Na do­vo­lenke sa chcem cí­tiť čo naj­po­hodl­nej­šie. Čiže ak sa nie­kam vy­be­rieme au­tom, vô­bec mi ne­bude trápne za­sta­vo­vať na kaž­dej pumpe, aby som mohla po­u­žiť to­aletu. A ne­za­bud­nem si na tej pumpe tiež kú­piť teplú deku, do kto­rej sa za­ba­lím po­čas chlad­nej noci. Bu­dem sa mod­liť, aby som na ho­teli ne­našla ne­po­ria­dok po uby­to­va­ných pred nami, pre­tože po­tom ten hnev ne­bu­deš chcieť za­žiť. Preto je naj­lep­šie, aby sme si všetko do­predu na­plá­no­vali do po­sled­ného de­tailu.

Blí­ženci

Fo­ťák je pr­vou ve­cou, ktorá ne­smie chý­bať v mo­jej ba­to­žine. Rad­šej ho však bu­dem mať po­čas ce­lej do­vo­lenky pri sebe, pre­tože chcem mať na všetko pekné spo­mienky. Ni­kdy to­tiž ne­vieš, či ne­bude skvelá prí­le­ži­tosť uro­biť per­fektný zá­ber. Čiže ak nie si fo­to­ge­nický typ, na ces­to­va­nie so mnou rad­šej za­budni. Jasné, že sa bu­dem s te­bou aj roz­prá­vať, but first … let me take a sel­fie!

Rak

Som taká šťastná, že po­čas ce­lej cesty ti bu­dem o tom nad­šene roz­prá­vať. Preto mi daj rýchlo ve­dieť, ak ťa moje reči budú ne­jako ob­ťa­žo­vať. Pop­ri­tom bu­dem nos­tal­gicky spo­mí­nať na všetky krásne zá­žitky, ktoré som stihla zo­zbie­rať po­čas mo­jich ce­lo­ži­vot­ných ciest. Máš ty ale šťas­tie, že ne­le­tíme na Mars …

Lev

Ak osoba v zna­mení blí­ženci bude fo­tiť všetko vô­kol seba, ja ako ego­is­tický lev bu­dem fo­tiť samu seba. Sa­moz­rejme, že na fot­kách ne­bu­deš chý­bať ani ty, mu­sím sa predsa po­chvá­liť svo­jím pek­ným pria­te­ľom. Po­tre­bu­jem to­tiž na­šim bu­dú­cim de­ťom uká­zať, že ja som tá kraj­šia v na­šom vzťahu. A – ne­mal by si za­bú­dať na to, že ak ma zo­be­rieš do ne­ja­kej re­štau­rá­cie, ne­začni jesť skôr ako ja spra­vím per­fektnú fotku jedla na môj blog.

 

Panna

Pri mne sa ne­mu­síš obá­vať, že by si za­blú­dil. Mám to­tiž všetko do de­tailu na­plá­no­vané. Mu­sím byť to­tiž o krok vpred ako os­tatní. Ne­bo­jím sa byť ke­dy­koľ­vek spon­tánna, tak ne­os­taň prek­va­pený, ak uká­žem svoju pravú tvár.

Váhy

Som skve­lým spo­loč­ní­kom, ako stvo­rená na ces­to­va­nie. Rada uzat­vá­ram kom­pro­misy, po­čas cesty ťa bu­dem za­bá­vať, no dám po­zor na to, aby sme stále išli správ­nym sme­rom. Ver mi, po­sta­rám sa o tvoje po­hod­lie, o zá­bavu a tiež o to, aby si mal do­sta­tok jedla. Ak sa preto roz­hod­neš so mnou nie­kam ces­to­vať, bu­deš sa mať pri mne ako v ba­vlnke.

Škor­pión

Buď pri­pra­vený na to, že po­čas cesty po­tre­bu­jem tiež čas na zo­ta­ve­nie. Mám to­tiž toho toľko na hlave, takže sa ne­ču­duj, ak pôj­dem spať o ôs­mej ve­čer. Našu do­ko­nalú spo­ločnú do­vo­lenku predsa nie­kto musí na­plá­no­vať.

Stre­lec

Chcem byť aj chvíľku sama, aby som mohla všetko pre­skú­mať. Rada sa len tak pre­chá­dzam na ne­zná­mom mieste a po­zo­ru­jem všetko okolo seba. Som ten typ osoby, ktorý mi­luje dané miesto len vďaka mi­lým ľu­ďom, ktorí tam žijú. Ak sa nie­kam sama vy­be­riem, ešte ne­zú­faj – ne­opus­tím ťa za žiad­nych okol­ností.

Ko­zo­ro­žec

Rada na­ku­pu­jem a zjed­ná­vam ceny. Tvoja pe­ňa­ženka to teda ur­čite po­cíti, no ne­boj sa, vždy vy­jed­nám ne­jakú zľavu. Ne­kú­pim to­tiž niečo, na čo by som mi­nula štvr­tinu svo­jej vý­platy, no nie? Tiež rada plá­nu­jem a to do de­tai­lov. Od uby­to­va­nia až po do­ko­nale strá­vený ve­čer. Ak sa však ne­bu­deme dr­žať na­šich plá­nov, ne­pa­ni­ká­rim. No ne­môžme sa stra­tiť, lebo to po­tom so mnou bu­deš mať ťažké.

Vod­nár

Mo­jím cie­ľom je na kaž­dej do­vo­lenke si nájsť no­vých pria­te­ľov, takže mu­síš byť pri­pra­vený na zo­zna­mo­va­nie sa s no­vými ľuďmi. Je dô­le­žité, aby všetky ak­ti­vity, ktoré bu­deme vy­ko­ná­vať spolu, boli plné no­vých ľudí. Ne­tú­žim to­tiž celú do­vo­lenku pre­se­dieť na ho­teli, chcem sa ba­viť a spoz­ná­vať no­vých pria­te­ľov!

Ryby

Mi­lu­jem sní­va­nie. Ne­ču­duj sa, ak osta­nem pri pa­miat­kach len tak vy­ja­vene stáť a dlhý čas bu­dem ob­di­vo­vať ich krásu. Pri­pa­dajú mi to­tiž ako malý zá­zrak a sna­žím sa ich as­poň ta­kýmto spô­so­bom oce­niť. Pa­mä­taj na to, že spo­mienky ti zo­stá­vajú navždy, preto si chcem všetko po­riadne za­pa­mä­tať.

 

Zdroj: zo­diac­depth.com

Komentáre