Za­bud­nite na ne.
Väč­šine z nás sa už prav­de­po­dobne nie­kedy stalo, že sme niečo uro­bili, no až po­tom sme si uve­do­mili, aké to od nás bolo hlúpe. Aby sa však táto si­tu­ácia ne­mu­sela opa­ko­vať, spí­sali sme pre vás 8 ži­vot­ných pra­vi­diel, kto­rým sa chytrí ľu­dia zďa­leka vy­hý­bajú.

#1 Sú tvrdo­hlaví

Mys­lia si, že ich ná­zor je ten je­diný na svete a spra­vili by čo­koľ­vek, len aby o ňom kaž­dého pre­sved­čili. Ak ho ne­príj­mete, budú vás po­va­žo­vať za ne­zna­lého hlu­páka. Chytrí ľu­dia to ro­bia úplne inak – svoj ná­zor síce majú, ale s ra­dos­ťou si vždy vy­po­čujú aj ten váš. Ne­us­tále to­tiž ba­žia po no­vých a pod­net­ných in­for­má­ciách, ktoré by ich po­su­nuli ďa­lej.

#2 Ne­us­tále po­tre­bujú mať pravdu

Dosť to sú­visí s pre­doš­lým bo­dom. Hlu­páka ale ni­kdy ne­pre­sved­číte, že sa mýli. Na­priek tomu, aké je to otravné, vždy vás bude chcieť pre­sved­čiť o tom, že on zje­dol všetku múd­rosť sveta a bude vás po­ú­čať.

pe­xels.com

#3 Skrý­vajú svoje skla­ma­nie

Keďže ni­kdy ne­dajú na rady iných, len na svoje ná­zory, ktoré sú väč­ši­nou veľmi vzdia­lené od re­a­lity, často zly­hajú. Ne­do­siahnu to, po čom tú­žili, a čo už brali ako sa­moz­rej­mosť. Sa­moz­rejme, ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy, si to ne­priz­najú, a vždy budú hľa­dať chybu nie­kde inde, než v sebe. Za všetko predsa vždy môžu okol­nosti.

#4 Sú ag­re­sívni

Radi si buchnú, v tom lep­šom prí­pade, päs­ťou do stola. V tom hor­šom sa jedna rana “ujde” aj úp­rim­nému ko­le­govi či sub­mi­sív­nej man­želke. Vý­skumný tím z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zity však do­ká­zal, že úro­veň IQ je veľmi úzko spo­jená s ag­re­si­vi­tou.

Ved­com sa na zá­klade vý­sku­mov po­da­rilo po­tvr­diť, že čím niž­šie IQ člo­vek má, tým viac je ag­re­sívny – a to platí už od det­stva. Tým sa do­stáva do za­ča­ro­va­ného kruhu, na­koľko de­štruk­tívne sprá­va­nie zas v do­spe­losti ne­umož­ňuje rásť jeho in­te­li­gen­cii.

pe­xels.com

#5 Keď zly­hajú, vzdajú sa

Zly­ha­nie ich tak za­hanbí, že rad­šej za­budnú, že to vô­bec skú­sili. Chytrí ľu­dia však ve­dia, že práve zly­ha­nia sú tým, vďaka čomu sa stá­vame lep­šími. O od­miet­nu­tiach a vy­trva­losti by ok­rem mno­hých iných ve­deli veľa roz­prá­vať na­prí­klad aj Ma­donna či J.K.Ro­wling.

#6 Zá­leží im na tom, čo si o nich mys­lia iní

Chcú, aby boli v očiach dru­hých ľudí tí úspešní, se­ba­ve­domí, pria­teľ­skí, bo­hatí, ob­ľú­bení… a tak by sme mohli po­kra­čo­vať do­ne­ko­nečna. Ne­zá­leží im na tom, akí sú v sku­toč­nosti, zá­leží im na tom, za akých ich po­va­žujú druhí.

Chytrí ľu­dia to ro­bia úplne opačne. Ak si žijú svoj sen, je im úplne ukrad­nuté, čo si o nich kto myslí. A to aj keď by to mali byť tie naj­hor­šie a na­ozaj ne­li­cho­tivé veci.

pe­xels.com

#7 Ne­us­tále sa ženú za do­ko­na­los­ťou

Aj keď v očiach chyt­rých ľudí od nej majú na míle ďa­leko, oni si to ne­mys­lia. Mys­lia si, že do­sia­hnu­tie do­ko­na­losti je naj­vyš­šou mé­tou v ži­vote a dú­fajú, že krô­čik po krô­čiku sa k nej na­ozaj do­stá­vajú.

#8 Ne­us­tále na seba po­tre­bujú upo­zor­ňo­vať

Ak ste s nimi v spo­jení na kto­rej­koľ­vek so­ciál­nej sieti, prav­de­po­dobne ste si všimli, že po­čet ich zdie­ľa­ných sel­fie, fo­tiek auta, mo­bilu, vy­sní­va­nej do­vo­lenky či mo­ti­vač­ných ci­tá­tov je ne­priamo úmerný ich in­te­li­gen­cii. Jed­no­du­cho na seba ne­us­tále po­tre­bujú upo­zor­ňo­vať a to, že vy ste si svoju pro­fi­lovú fo­to­gra­fiu ne­vy­me­nili už viac ako rok je pre nich ab­so­lútne ne­po­cho­pi­teľné.

zdroj: bright­side

Komentáre