Jeho lek­cie majú majú skvelú ener­giu a at­mo­sféru. Je známy svo­jimi tan­cami na opät­koch a spo­lu­pra­co­val s hviez­dami ako Kate Moss, George Mi­chael či Jus­tin Bie­ber. Má­lo­kto ale vie, že sa môže pý­šiť nie­koľ­kými ti­tulmi, ako je na­prí­klad ví­ťazs­tvo na maj­strov­stvách Európy a sveta v Disco dance, show dance a Hip Hope. Viac z jeho ži­vota náj­deš na Ins­ta­grame. Dámy, Fi­lip Jan­ko­vič!

Komentáre