Ľu­dia majú ten­den­ciu mys­lieť si, že lásku je možné pre­uká­zať len s veľ­kými, mi­mo­riad­nymi ges­tami, ktoré svet môže vi­dieť. Auck­land­ská kó­rej­ská umel­kyňa Lynn Choi si veľmi dobre uve­do­muje túto sku­toč­nosť a vy­tvo­rila nie­koľko ilus­trá­cií, ktoré do­kážu skvelo za­chy­tiť tieto „kaž­do­denné“ skú­se­nosti, ktoré všetci zdie­ľame s tými, pre kto­rých sme drahí.

 

Keď sa zo­bu­dím ráno a náj­dem ťa pri ro­bení ra­ňa­jok

Keď mi po­má­haš s mo­jou prá­cou na ho­ci­ja­kom mieste

Keď ma ochra­ňu­ješ vtedy, keď sa mi sní­vajú zlé sny

Keď so­botné po­po­lud­nie je len a len naše a mi sku­točne nič ne­ro­bíme

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Keď spolu po­ze­ráme dobrý film a jeme chutné jedlo

Keď sa spolu za­bá­vame pri ho­ci­ja­kej ak­ti­vite

Keď i ča­ka­nie na au­to­bus je skvelý čas strá­vený s te­bou

zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre