Pri­nie­sol som Ti kvety. Tvoje ob­ľú­bené ruže s bie­lymi fré­ziami.

No Ty už ich ni­kdy ne­uvi­díš.  Od­išla si mi tak  náhle, že som sa s Te­bou ne­sti­hol ani roz­lú­čiť. Doma stále cí­tim Tvoju vôňu. Si všade, kde sa po­zriem.

Tak veľmi ľu­tu­jem to, čo som Ti ni­kdy ne­po­ve­dal.  To, že si vniesla do môjho ži­vota svetlo.

Ľu­tu­jem každý ve­čer, keď som sa  Ťa ne­opý­tal, ako si sa mala v práci. Ľu­tu­jem každú noc, keď som Ťa ne­dr­žal za ruku.

Keby som mo­hol vrá­tiť čas a pre­žiť s Te­bou ešte as­poň je­den deň, pre­bu­dil by som Ťa ráno pu­sou na čelo. Uva­ril by som Ti rannú kávu a uro­bil by som si čas na spo­ločné ra­ňajky.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Po­ve­dal by som Ti, ako veľmi Ti to dnes pri­stane. Za­že­lal by som Ti krásny deň a ne­za­bu­dol po­ve­dať, ako veľmi Ťa mi­lu­jem.

Na ve­čeru by som Ťa vzal do tej naj­lep­šej re­štau­rá­cie. Dlho by sme sa roz­prá­vali.

Po­ze­ral by som sa Ti do očí. Veľmi dlho. Tak dlho a tak hl­boko, akoby som sa chcel po­zrieť až do Tvo­jej duše.

Do­nú­til by som slnko, aby po­čkalo s ran­ným svi­ta­ním. A hviezdy, aby svie­tili dl­h­šie. Aby som Ťa mo­hol mať ešte pri sebe. As­poň na malú chvíľu…

Ob­jal by som ťa a už ni­kdy ne­pus­til…

unsp­lash.com

Za­čína pr­šať. Moje slzy splý­vajú s kvap­kami dažďa a ko­tú­ľajú sa dolu po mo­jej tvári. Akoby ten dážď chcel zmyť všetku bo­lesť z môjho srdca. Kto vra­vel, že chlapi ne­plačú?

Nechce sa mi od Teba od­ísť. Chcem Ti toho ešte toľko po­ve­dať. Tak tu len sto­jím a roz­mýš­ľam….

Komentáre