Na vzťah je treba dvoch. Je­den ne­stačí. Rov­nako ako ne­stačí ani na to, aby sa o neho sta­ral. A preto, keď niečo ne­fun­guje, tak treba za­čať hľa­dať chybu u seba. Lenže to býva často ná­roč­nej­šie ako nájsť ju u toho dru­hého. A preto sa vy­dajme tou ľah­šou ces­tou a po­zrime sa na to, kde naj­čas­tej­šie ro­bia chyby naše muž­ské po­lo­vičky.

  1. Ne­ho­vo­ria nám to, čo chceme a hlavne po­tre­bu­jeme po­čuť

Na za­čiatku vzťahu to po­čú­vame tak­mer každý deň, a preto je vtedy všetko také krásne a zdá sa, že navždy to ta­kým aj ostane. Lenže ča­som tieto slová úplne zmiznú a tie čo ostanú, tak stra­tia vý­znam. Má­lo­ktorý muž si to­tiž uve­do­muje, že aby bola žena na­ozaj šťastná, tak musí ve­dieť, že robí šťast­ným aj jeho. A preto po­tre­buje, aby jej to po­ve­dal. Na­hlas. Do očí. A po­kojne jej k tomu môže dať čo­ko­ládu a ky­ticu ruží. Nie je to však len o sa­mých kom­pli­men­toch a o tom, že chce žena po­čuť, aká je krásna. Hoci veta „dnes vy­ze­ráš fan­tas­ticky“ s ňou robí na­ozaj divy.

Po­te­šia ju ale najmä slová, v kto­rých je vpí­saná vďaka za to, čo robí. Hoc je možno „len“ ma­mou a man­žel­kou. Áno, presne týchto pár slov je pre ženu ta­kých dô­le­ži­tých. A to len preto, že v nej as­poň na chvíľu na­vo­dia po­cit, že si nie­kto váži, čo všetko zvláda a akou je.

View this post on Ins­ta­gram

@tben­dina 😘

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

  1. Ne­dá­vajú na­javo svoje city

Nie, ani jedna z nás nechce mať doma usop­lené chlapča, ktoré sa bojí za­biť pa­vúka. No, na dru­hej strane, si vô­bec ne­mys­líme, že je „zžen­štilé“, keď muž plače pri ro­man­tic­kom filme alebo keď jed­no­du­cho pri­zná, že dnešný deň bol fakt ťažký. A hoci vieme, že láska sa ne­me­ria po­čtom vy­slo­ve­ných „ľú­bim ťa“, ale ob­čas to na­ozaj treba po­ve­dať. A nie, ne­stačí nám to ozná­miť iba vtedy, keď sa to zmení. Za­mi­lo­vať sa je to­tižto ľahké, no ostať za­mi­lo­vaní aj po ro­koch je vý­ni­močné a krásne.

  1. Berú veci ako sa­moz­rej­mosť

Za­mys­leli sa nie­kedy chlapi vô­bec nad tým, koľko času by im za­bralo udr­žia­vať byt vždy čistý? Mať prádlo vo­ňavé a vy­žeh­lené? Každý deň uva­riť obed a na­vyše mať stále plnú chlad­ničku? A pri­tom vy­ze­rať tak fan­tas­ticky, aj keď po­čas dňa si sto­krát ud­reli hlavu do sto­líka, pre­tože vy­ťa­ho­vali hračky spo­pod gauča. Alebo si mu­seli za­hryz­núť do pier, keď stú­pili bo­sou na lego a ne­mohli si za­kri­čať, lebo to malé šidlo práve za­spalo. Pred­po­kla­dám, že nie a keď áno, tak nie dosť. Pre­tože po­tom by ni­kdy ne­ne­chali ko­šeľu pre­ho­denú cez sto­ličku v ku­chyni a ta­nier na stole v obý­vačke. Milí chlapi, na­ozaj to ne­robí škria­tok do­mový. Ale my, vaše po­lo­vičky. Tak to ne­berte ako sa­moz­rej­mosť. A my tak ne­bu­deme brať to, že za ve­čeru musí vždy pla­tiť iba muž.

  1. Ne­ro­bia ma­lič­kosti, vďaka kto­rým sme sa do nich za­mi­lo­vali

Ur­čite žiadna žena ne­za­budne na ob­do­bie, kedy sa do svojho chlapa za­mi­lo­vala. Keďže ona presne vie, prečo sa to stalo. Bol to to­tiž gen­tle­man, ktorý jej ni­kdy ne­za­bu­dol ot­vo­riť dvere alebo ute­kať v daždi do auta po dážd­nik len kvôli tomu, aby ona ne­zmokla. Bol to chlap, ktorý jej pri­nie­sol kvet po­čas bež­ného dňa a nie len preto, že bol Va­len­tín. Skrátka sa za­mi­lo­vala do jeho spon­tán­nych ná­pa­dov, kto­rých sa zo za­čiatku bála, ale ktoré sú do dnes vpí­sané v jej srdci. Pre­tože každú ma­lič­kosť, ktorú spra­vil, si ona pa­mätá. Aj tú, na ktorú on už dávno za­bu­dol. Žena sa vie za­mi­lo­vať znovu a znovu do toho is­tého chlapa, len jej musí dať na to prí­le­ži­tosť. A nie­kedy stačí aj po­žia­dať DJ-a o to, aby za­hral jej ob­ľú­benú pes­ničku a vy­zvať ju do tanca.

  1. Nie sú vô­bec ro­man­tickí

Zhas­nuté svetlá, za­pá­lené sviečky, pus­tená hudba. Na stole kvety, dva po­háre a šam­pan­ské. Klišé ako vy­šité z ro­man­tic­kého filmu, ale túži po ňom as­poň raz za čas, každá z nás. Chlapi sa ča­som tro­chu pre­stanú sna­žiť. Nie­žeby sme sa my ženy išli stále pre­tr­hnúť, ale tak ro­man­tikmi boli od­pra­dávna oni. Nie­kedy ra­ňajky do po­stele, ino­kedy spo­ločný kú­peľ s per­lič­kami. V sú­čas­nosti sú aj toto veci, ktoré ro­bia z chla­pov ro­man­ti­kov. A vy­ze­rajú veľmi prí­jemne. Tak prečo na nich za­bú­dať?

Komentáre