Nová kniha

Dobré jedlo, ktoré si si na­va­rila

Úsmev člo­veka, kto­rého mi­lu­ješ

Úp­rimné ob­ja­tia

Ví­ken­dová chata v prí­rode s ľuďmi, kto­rých máš rada

Keď ťa nie­kto po­chváli za tvoju sta­toč­nosť a tvrdú prácu

Kva­litný spá­nok

Keď vonku prší, ty máš celý deň voľno a len tak sle­du­ješ dážď v tep­lom útul­nom by­tíku

Dobrá koz­me­tika

To­pánky, ktoré sme dlho hľa­dali a te­raz sú v zľave

unsp­lash.com

unsp­lash.com

Keď do­sta­neš DIY dar­ček

Nový se­riál, od kto­rého si zá­vislá

Vý­let do mesta, ktoré bolo vždy tvo­jím snom

Vý­borný film, ktorý ťa rozp­lače a niečo nové na­učí

Keď nie­kto ocení tvoje dobré vlast­nosti

Po­cit, že nie­komu na tebe zá­leží

Po­cit do­mova

Keď si len tak ob­ze­ráš knihy v kniž­nici

Ho­rúca čo­ko­láda

unsp­lash.com

unsp­lash.com

Ob­rov­ský šál, ktorý si mô­žeš omo­tať okolo seba

Jarné pik­niky

Letné kino

Dobrý čaj 

Keď vieš, že keď prí­deš do­mov, nie­kto tam sa na teba ne­smierne teší

Ve­černé po­se­dia s pria­teľmi pri gri­lo­vaní

Rána, kedy mô­žeš spať do­kedy chceš

Ne­deľné obedy od mamy/babky

unsp­lash.com

unsp­lash.com

Sl­nečné lúče

Vo­ňavá sviečka

Ovocný ša­lát

Poc­tivo vy­bu­do­vaný šat­ník, o ktorý sa sta­ráme

So­botné rána

Nočné blú­de­nie po meste

Piat­kové ve­čery

Do­máca ple­ťová maska