Evička a Ma­túš tvo­ria mladý pár, ktorý spája láska k rast­li­nám, krás­nej prí­rode a eko­ló­gii. Ná­zov Plan­ti­zia vzni­kol pre­po­je­ním an­glic­kého slova plant (rast­lina) a pô­vo­dom ta­lian­skeho slova le­ti­zia s vý­zna­mom ra­dosť, šťas­tie. Podľa slov Evičky a Ma­túša sú toto presne tie emó­cie, ktoré člo­vek cíti, keď má okolo seba ze­lené pro­stre­die lesa a my by sme radi túto ra­dosť z rast­lín pre­niesli aj do va­šich do­mo­vov.

Ahojte Evička a Ma­túš. Ako vzni­kol váš pro­jekt Plan­ti­zia?

Obaja sme vždy mali radi rast­liny. Zo za­čiatku sme sa ve­no­vali spo­loč­nému pes­to­va­niu muš­ká­tov, ne­skôr za­sa­dili prvé avo­kádo (od­vtedy už riadne vy­rástlo), mä­sož­ravé rast­linky, alebo mno­žili od­rez­kami po­thos, či fi­kusy. Obom sa nám za­pá­čili ria­so­gule, a tak sme za­čali expe­ri­men­to­vať s vod­nými a ne­skôr aj vzduš­nými rast­lin­kami.

View this post on Ins­ta­gram

Ne­dávno sme v story spra­vili pries­kum, či svo­jim rast­lin­kám dá­vate mená. Chvíľu nám trvalo pre­čí­tať všetky vaše od­po­vede, ale vý­sle­dok je jasný – áno dá­vate! 😊 Na­prí­klad ria­so­gu­lička Erika, Kor­né­lia, Puf, Fluffy, Fou­sek, mons­tera Terka, fi­kus Igor, ba­ná­nov­ník Riško, san­se­vé­rie Eugé­nia a Alf­réd či mä­sož­ravka Rasťa. 🌿 V na­šej džun­gli má meno len zo­pár rast­li­niek, pred­sa­len osla­vo­vať me­niny 250 krát do roka by sa ni­komu nech­celo 😃😃 Po­deľte sa s nami v ko­men­tári s me­nami va­šich rast­lín, pop­rí­pade podľa čoho meno zís­kali? #ur­ban­jun­gle #hou­sep­lantc­lub #ur­ban­jun­gleb­log­gers #me­andp­lant­sa­ref­riends #ma­rimo #ria­so­gule #ria­so­gu­le­byp­lan­ti­zia #san­se­vie­ria #sna­kep­lant #mons­tera #mons­te­ra­de­li­ci­osa #til­land­sia #airp­lant #plan­tlady #plant­so­fins­ta­gram #cat­sandp­lants

A post sha­red by PLAN­TI­ZIA rast­liny & de­ko­rá­cie (@plan­ti­zia) on

Naša zbierka za­čí­nala ne­vinne. Zo­pár kak­tu­sov, pe­pe­ro­mie, pi­lea a po­stupne sa viac a viac roz­ras­tala, te­raz sme nie­kde na čísle 250 ku­sov. Od­kedy v na­šej izbe rast­linky za­be­rajú tak­mer všetko miesto, roz­hodli sme sa spo­jiť našu zá­ľubu k fo­te­niu, rast­li­nám a blo­go­va­niu a tak vzni­kol náš Ins­ta­gram.

Chceli by sme roz­ší­riť ze­leň me­dzi ľudí, lebo ve­ríme, že vy­tvorí prí­jemnú at­mo­sféru doma či v kan­ce­lá­rii. 

Aké druhy rast­lín pes­tu­jete a po­nú­kate?

Po­nú­kame ši­roké spek­trum iz­bo­vých rast­lín. Za­me­ria­vame sa hlavne na druhy ne­ná­ročné na pes­to­va­nie. Na­šimi kla­si­kami sú ria­so­gule, til­land­sie, svok­rine ja­zyky, mons­tery, kak­tusy, fi­kusy či po­thosy. Zau­jí­ma­vos­ťou sú rast­linné či su­ku­lentné te­rá­riá. Ok­rem pre­daja rast­lín re­a­li­zu­jeme aj in­te­ri­é­rovú ze­leň pre kan­ce­lá­rie či gas­tro pre­vádzky. Vy­rá­bame tiež aj mac­ramé, geomet­rické dr­žiaky na til­land­sie či ma­ľu­jeme črep­níky.

Viete nám po­ve­dať niečo viac o po­pu­lár­nych ria­so­gu­liach?

Keď sme pred skoro dvoma rokmi pri­niesli tieto ne­tra­dičné rast­linky na scénu slo­ven­skej in­te­ri­é­ro­vej ze­lene ne­ča­kali sme, že sa stanú ta­kým hi­tom. Tieto ne­ná­ročné rast­linky chy­tili za srdce mno­hých ľudí práve kvôli jed­no­du­chej údržbe a je­di­neč­nému vzhľadu.

Ria­so­gule po­chá­dzajú z dna Ja­pon­ských riek a ja­zier. Náj­dené však boli aj na Is­lande či v Škót­sku. Vodu im stačí me­niť raz za dva týždne. V prí­rode sa do gu­ľo­vého tvaru for­mujú pri­ro­dzene. Doma im po­má­hame jem­ným gú­ľa­ním v dla­niach, pri vy­mie­ňaní vody. Ria­so­gule sú ne­ná­ročné na svetlo, budú spo­kojné aj na tmav­šom mieste. Rastú veľmi po­maly, len pár mi­li­met­rov za rok a tak sa ne­mu­síte báť, že vám pre­rastú ná­dobku v kto­rej ich máte. 

Aké tipy by ste od­po­ru­čili ľu­ďom, kto­rým to s rast­li­nami veľmi nejde?

Naj­čas­tej­šou chy­bou je, že ľu­dia pri vý­bere rast­linky ne­zvá­žia, na aké správne miesto má byť umiest­nená a ako často ju treba za­lie­vať. Pre za­čia­toč­ní­kov sú vhod­nej­šie rast­linky ne­ná­ročné na sta­rost­li­vosť ako sú na­prí­klad ria­so­gule, ale aj svok­rine ja­zyky, po­thos či za­mi­ocul­cas, kto­rým stačí zá­lievka tak raz za týž­deň a ne­ub­líži im, ak na ne ob­čas za­bud­nete. Vhodné sú tiež kak­tusy, ale tie zas po­tre­bujú svetlé sta­no­vište.

Čas­tou chy­bou je tiež pre­lie­va­nie rast­li­niek, ktoré spô­so­buje vy­hní­va­nie ko­re­ňov. Vždy sa sna­žíme zá­kaz­ní­kom vy­svet­liť, ako sa o rast­linku majú správne sta­rať, aby im vy­dr­žala čo naj­dl­h­šie. Tiež máme rôzne tipy na na­šom Ins­ta­grame či blogu. Radi kaž­dému in­di­vi­du­álne s vý­be­rom po­ra­díme.

View this post on Ins­ta­gram

🇸🇰 Už o 10 dní nás bu­dete môcť stret­núť na ak­cii Bur­zobl­šák v Bra­ti­slave, kde sa môžte te­šiť na týchto hu­ňa­tých krá­sav­cov, airp­lants a za­ko­re­nené od­rezky nie­kto­rých rast­li­niek, ktoré po­znáte z nášho Ins­ta­gramu. Fa­ce­bo­okovy event môžte nájsť na na­šom pro­file – link v po­pise ⬆️ 🇬🇧 In less than two we­eks we­'ll be sel­ling our plants for the first time at the Bra­ti­sla­va's "flea mar­ket" where pe­ople sell ho­me­made pro­ducts. #mo­je­rast­linky #ria­so­gule #ria­so­gu­le­byp­lan­ti­zia #bur­zobl­sak #bra­ti­slava #dnes­pes­tu­jem #da­y­byme #slo­va­kia #hou­sep­lants #ur­ban­jun­gle #ma­ri­mo­moss­ball

A post sha­red by PLAN­TI­ZIA rast­liny & de­ko­rá­cie (@plan­ti­zia) on

Ve­rím, že sa veľa z na­šich či­ta­te­liek ne­stretlo s náz­vom vit­rá­žové te­rá­rium. Viete mi po­ve­dať o týchto va­šich te­rá­riách viac?

Vit­ráž je tech­nika de­ko­ra­tív­neho spá­ja­nia skla. Jed­not­livé sk­le­nené plôšky sú po­spá­jané me­ďou a cí­nom tak, že pevne dr­žia po­kope, čiže sa do vit­rá­žo­vého te­rá­ria môžu sa­diť rast­linky, ale tiež v nich môžu byť ria­so­gule vo vode. Naše te­rá­riá geomet­ric­kých tva­rov sú poc­tivo ručne vy­rá­bané na Slo­ven­sku z kva­lit­ných ma­te­riá­lov.

Od­kiaľ po­chá­dzajú vaše rast­liny?

Pes­tu­jeme druhy po­chá­dza­júce z ce­lého sveta. Ria­so­gule sú z Ja­pon­ska či Is­landu, Til­land­sie po­chá­dzajú zo stred­nej a juž­nej Ame­riky. Máme tiež rôzne druhy kak­tu­sov po­chá­dza­júce z rôz­nych kú­tov sveta, od Af­riky až po Ame­riku.

Pri vý­bere rast­lín sa sna­žíme upred­nost­ňo­vať slo­ven­ských pes­to­va­te­ľov a je­di­nečné druhy, ktoré do­vá­žame zo za­hra­ni­čia poc­tivo se­lek­tu­jeme.

Kde vás mô­žeme vi­dieť?

Ne­dávno sme pre­dá­vali na jar­nom Sashe v Sta­rej trž­nici, ktorý spája pod jed­nou stre­chou tra­dičné kúsky a mo­derné trendy zo sveta do­má­cej ru­ko­diel­nej tvorby.

Túto ne­deľu bu­deme na Ve­gán­skych ho­doch v Sta­rej trž­nici a ďalší ví­kend na ak­cii Bur­zobl­šák, ktorú pra­vi­delne nav­šte­vu­jeme už viac ako rok. Ne­skôr na Fes­ti­vale záh­rad v Bory mall či na Dob­rom trhu na Ja­ku­báku.

Na va­šom Ins­ta­grame som si všimla, že or­ga­ni­zu­jete aj works­hopy. Koľko stojí taký works­hop a ako pre­bieha?

Works­hopy or­ga­ni­zu­jeme v rámci vlast­ných even­tov, ale aj pre firmy. Máme na vý­ber works­hopy vý­roby rast­lin­ných i su­ku­lent­ných te­rá­rií. Na za­čiatku kaž­dého works­hopu pred­sta­víme rôzne rast­linky vhodné do te­rá­rií a od­po­ru­číme účast­ní­kom, kto­rým dru­hom sa bude u nich dobre da­riť. Ďa­lej si účast­níci vy­tvo­ria pre rast­liny pod­lo­žia a za­mie­šajú si vlastný sub­strát. Ná­sledne si môžu vy­brať zo ši­ro­kého vý­beru ze­le­ných aj fa­reb­ných rast­lín. Po sa­mot­nom za­sa­dení, na­sle­duje de­ko­ro­va­nie kô­rou, ka­mien­kami či ma­chom podľa pred­stáv. Do­mov si ok­rem skú­se­ností každý od­ne­sie aj ná­vod na sta­rost­li­vosť.

Works­hopy máme rôzne, cena je od 20 eur na osobu. Sa­moz­rejme pre veľké eventy cenu pris­pô­so­bu­jeme.

Je Plan­ti­zia va­šim hlav­ným zdro­jom príjmu alebo ide o hobby či pri­vy­ro­be­nie si?

Evička: Pre mňa je to hobby popri štú­diu. Rast­liny ma už pred­tým ba­vili a až na po­četné pod­nety od na­šich sle­do­va­te­ľov sme ich za­čali pre­dá­vať. Správa so­ciál­nych sietí a webu ma baví a viem si pred­sta­viť, že by to bolo aj moje za­mest­na­nie do bu­dúcna. Zá­ro­veň si uží­vam aj pre­dajné ak­cie, kde si plne uve­do­mím, že Ins­ta­gram nie sú len čísla a li­key, ale za kaž­dým z nich je člo­vek, ktorý nás pod­po­ruje a in­špi­ru­jeme ho. Preto aj sa aj po­čas se­zóny sna­žíme ísť na čo naj­viac ak­cií, aby všetci mali mož­nosť prísť si od nás po radu ohľadne pes­to­va­nia či rast­linku.

Ma­túš: Ja ok­rem štú­dia aj pra­cu­jem, ale sna­žím sa čo naj­viac po­má­hať či už tým, že som prog­ra­mo­val náš e-shop, ro­bím fotky, sta­rám sa o or­ga­ni­zá­ciu even­tov či works­ho­pov a sa­moz­rejme na ak­ciách pre­dá­vame spolu.

Koľko rast­li­niek do­ká­žete pre­dať za me­siac?

To je veľmi pre­men­livé číslo, zá­visí od roč­ného ob­do­bia, ale aj od toho či ideme nie­kam pre­dá­vať alebo nie.

Kde usklad­ňu­jete všetky rast­linky? Ne­roz­mýš­ľali ste nad ka­men­nou pre­vádz­kou?

Rast­linky máme v na­šom byte, vo veľ­kých dre­ve­ných po­li­co­vých re­gá­loch, kak­tusy máme na stole pod ok­nom. Či už naše zbier­kové kúsky alebo tie na pre­daj, sú ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou na­šej do­mác­nosti a ži­vot bez rast­lín si už ani ne­vieme pred­sta­viť.

Na ka­mennú pre­vádzku sa nás naši sle­do­va­te­lia často pý­tajú, ale mo­men­tálne sme plne vy­ťa­žení a ne­stí­hali by sme ešte aj pre­dá­vať v ob­cho­díku. Na na­šom e-shope sa nám páči, že je to také osobné a rast­linky ľu­ďom dá­vame priamo my, mož­nosť osob­ného od­beru máme každý deň v týždni v do­obed­ných alebo po­obed­ných ho­di­nách podľa toho, kto má kedy voľno zo školy či práce, aby si každý zá­kaz­ník mo­hol prísť po rast­linku kedy mu vy­ho­vuje.

Ale ako sa vraví, ni­kdy ne­ho­vor ni­kdy a možno si raz náš ate­liér, pra­co­visko a „sklad“ rast­lín pre­su­nieme do ka­men­nej pre­dajne. Aj e-shop sme si ro­zmys­leli z ve­čera do rána a o pár týž­dňov ho spus­tili, takže uvi­díme, ako sa ráno zo­bu­díme.

Ďa­ku­jeme za roz­ho­vor Evička a Ma­túš.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so Sashe.sk

Komentáre