Spriaz­nená duša, ses­tra a zá­ro­veň aj člo­vek, bez kto­rého by ži­vot ne­mal takú skvelú chuť a krásnu farbu. Presne tieto slová vy­sti­hujú tú pravú naj­lep­šiu ka­ma­rátku. Tú, ktorá tu pre nás vždy je, či chceme alebo nie. Ktorá ostáva, aj keď ju po­šleme preč, a ktorá je kvôli nám ochotná v mo­mente na­ko­pať aký­koľ­vek za­dok. Tak taká je. Naj­lep­šia ka­moška.

Každá žena, ktorá ta­kúto ka­ma­rátku vo svo­jom ži­vote má, tak vie, že nie vždy to je s ňou úplne jed­no­du­ché. No vie aj to, že tie os­tatné spo­ločné mo­menty stoja viac než za to. Pre­tože vy dve si roz­umiete aj bez slov, sme­jete sa na tých is­tých tráp­nych vti­poch, máte vlastný kód pre každú si­tu­áciu a na­vyše aj pár div­ných zvy­kov, kto­rým roz­umiete len vy.

Nie sú vám tieto ne­jako po­ve­domé?

 1. Na­hota pre vás nie je tabu.
 2. Mô­žeš ju ozna­čiť pod akým­koľ­vek sar­kas­tic­kým ob­ráz­kom alebo jej po­ve­dať ho­cičo sprosté a vieš, že sa na teba ni­kdy ne­urazí. Ale aj to, že ti to dvoj­ná­sobne vráti.
 3. Po­ži­čia­vate si na­ozaj všetko. Od no­ha­vi­čiek, cez ka­belky a rúže až po „fra­je­rov“.
 4. Kaž­dému v okolí dá­vate pre­zývky, a preto vaše roz­ho­vory znejú dosť divne a ni­kto ok­rem vás ich ne­chápe.
 5. Ne­ná­vi­díte rov­na­kých ľudí. 
  zdroj: pe­xels.com
 6. Po­čú­vate rov­nakú hudbu, ktorá už ale pár ro­kov nie je v móde.
 7. Ho­vo­ríte si úplne všetko. Aj keď sa cez deň nič špe­ciálne ne­stalo, tak jej to mu­síš za­vo­lať a po­ve­dať. Vlastne sú dni, keď celé pre­roz­prá­vate o ni­čom.
 8. Párty bez nej a va­šich hlú­pych tan­cov na stole nie je párty.
 9. Cez deň jej po­šleš mi­lión fo­tiek v tých na­jo­tras­nej­ších pó­zach a gri­ma­sách.
 10. Vždy ju pod­po­ríš v tých naj­hor­ších ve­ciach. Veď stále sa môže od­vo­lať na to, že sku­tok sa ne­stal.
 11. Jej pria­teľ ťa buď mi­luje alebo ne­ná­vidí. Nič me­dzi tým nie je.
 12. „Ty si krava“ je úplne bež­ným oslo­ve­ním. 
  zdroj: pe­xels.com
 13. Sme­jete sa aj pre nič za nič. A riadne na­hlas. Pri­čom vám je jedno, koľko ľudí sa na vás po­zerá a po­ťu­káva si po čele.
 14. Po­znáte svoje heslá a pri­hla­so­va­cie údaje. Preto sem tam záj­deš na jej Fa­ce­book a na­pí­šeš ne­jaký ve­ľa­vravný sta­tus.
 15. As­poň raz ste sa spo­ločne spr­cho­vali. Čo už.
 16. Men­štru­ujete v rov­naký čas. Nieže by ste to ne­jako ve­deli ovplyv­niť, ale trá­vite spolu toľko času, že sa za­čali ka­ma­rá­tiť aj vaše cykly.
 17. Viete o sebe úplne všetko. Do naj­men­ších de­tai­lov. A predsa sa na­vzá­jom ne­od­su­dzu­jete a máte na­dov­šetko rady.

Komentáre