Trvalo to už roky. Od­ma­lička som si ne­ro­zu­mela tak dobre s diev­ča­tami. Nie, že by som ne­mala ka­ma­rátky, ale ne­mala som nie­koho, komu som sa do­ká­zala ot­vo­riť ako pra­vej ka­ma­rátke a zdô­ve­riť sa jej s tými „bab­skými zá­le­ži­tos­ťami“.

Vždy som mala viac ka­ma­rá­tov než ka­ma­rá­tiek a os­tatné diev­čatá mi pri­pa­dali zvláštne, ne­ro­zu­meli mi a nez­ho­do­vali sme sa na rov­na­kých ná­zo­roch.

pe­xels.com

Všade som spoz­ná­vala no­vých ľudí, no­vých pria­te­ľov, no­vých zná­mych. V práci, v škole, v okolí. Na vy­so­kej škole sa nič ne­zme­nilo, vždy tu boli pre mňa moji ka­ma­ráti opač­ného po­hla­via a im som sa zdô­ve­ro­vala. Ne­bola to tá pravá naj­lep­šia pria­teľka, ale cha­lani. Keď som za­čala viac spoz­ná­vať teba, zis­ťo­vala som, že si mi veľmi po­dobná. Stále sme spolu dr­žali. Za­čalo to škol­skými ve­cami a ne­skôr, keď som bola na dne a po­tre­bo­vala pravú žen­skú ka­ma­rát­sku po­moc, zdô­ve­rila som sa tebe. Za­čali sme rie­šiť sú­kro­mie a ja som mala do­jem, že mi roz­umieš stále viac a viac.

Dnes si ako moja pravá ruka a pri prob­lé­moch sa ob­ra­ciam na teba. Pre­šli sme si po­dob­nými prob­lé­mami a viem, že ma na­ozaj po­cho­píš a ne­bu­deš sa len tak tvá­riť. Vieš ma ute­šiť, ale aj mi do­ho­vo­riť, čo je správne a ako by to bolo lep­šie. Nie­kedy je to zlo­žité pri­jať a po­u­čiť sa, keďže sme obi­dve tvrdo­hlavé ba­ranky, ale aj v tomto sa chá­peme. Po­vahy máme tak­mer rov­naké a aj keď sa sna­žíme jedna dru­hej dať rady, roz­hod­neme sa po tom svo­jom, i keď to nie je vždy to správne. Ale my to vieme.

Pre na­šich chla­pov by sme zniesli aj modré z neba, aj keď ob­čas z nich nie sme nad­šené a trá­pia nás. No my ich aj tak zbož­ňu­jeme a vrá­time sa k nim. Sna­žíme sa pred inými cho­vať do­spelo, ale spolu si vieme pop­la­kať a po­na­dá­vať na to, čo nás trápi. V škole by sme rady vy­ni­kali, ale veď to E-čko zo skúšky vieme pri­jať s ob­rov­skou ra­dos­ťou.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Sna­žíme sa byť fit a chud­núť, aby sme predsa vy­ze­rali skvelo, ale ne­od­miet­neme hot-dog z Lidlu. Ne­pi­jeme, ne­faj­číme…len tak prí­le­ži­tostne. Sme slušné, ale sem-tam ne­jaká na­dávka vy­padne z úst predsa kaž­dému. Nie sme do­ko­nalé, ale spolu vieme po­rie­šiť kaž­dého, čo vstúpi do miest­nosti. Máme veľké plány, ale má­lo­kedy ich do­ká­žeme usku­toč­niť, ale veď…raz ur­čite! Vieme sa spolu zo srdca za­smiať a to je to naj­dô­le­ži­tej­šie.

Som veľmi šťastná, že som na­šla svoju pravú ka­ma­rátku. Ka­ma­rátku, ktorá mi sku­točne roz­umie a ne­súdi ma za moje zlé, tvrdo­hlavé roz­hod­nu­tia, pre­tože je rov­naká ako ja. Ďa­ku­jem za teba.

Komentáre