Do­káže ťa pri­viesť do ne­prí­čet­nosti, vy­buc­hnúť do smie­chu ale aj plaču. Nech sa deje čo­koľ­vek je stále pri tebe, a aj keď si ne­raz sko­číte do vla­sov, ľú­biš ju bez­pod­mie­nečne. Mať ses­tru je su­per, a tu je 10 dô­vo­dov, prečo.

  1. Je tvo­jou naj­lep­šou a naj­ver­nej­šou pria­teľ­kou

Vi­dela ťa vy­ras­tať, uro­biť prvé kroky, na­stú­piť do školy, prejsť si pr­vou lás­kou a pr­vým roz­cho­dom. Po­zná tvoje dobré a zlé stránky, a aj na­priek tomu stále stojí pri tebe. Vždy sa ve­dela vy­spo­ria­dať s tvo­jimi te­e­ne­ger­skými vý­strel­kami a po­ra­diť, keď si to po­tre­bo­vala.

  1. Zdie­ľaš s ňou šat­ník

Aj keď si to nie­kedy (skoro vždy) ne­želá. Ale mu­síš uznať, že nie­ktoré veci, na ktoré by si v ob­chode ani ne­poz­rela sa zrazu zdajú veľmi lá­kavé a vhodné na množ­stvo uda­lostí. A tak ča­káš, kedy vy­strčí päty z domu a jej nové šaty sú na tebe.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com
  1. Vie ako vy­jed­ná­vať s ro­dičmi

Ak máš aký­koľ­vek prob­lém s ro­dičmi, mô­žeš sa s ním ob­rá­tiť na svoju star­šiu ses­tru. Predsa si už pre­šla nie­koľ­kými si­tu­áciami a vie ako na nich.

  1. Nič sa ne­deje

Mô­žeš be­hať po byte celý deň v py­žame, alebo len spod­nom prádle s hroz­nými vlasmi, ne­na­ma­ľo­vaná a nie práve v naj­lep­šej forme a cí­tiť sa pri tom ma­xi­málne po­hodlne. Zá­ro­veň spolu mô­žete pre­be­rať strasti a út­rapy svojho mi­lost­ného ži­vota, za­tiaľ čo jedna sedí na to­alete.

  1. Je tá pravá, ku kto­rej si ideš pre radu

Roz­mýš­ľaš nad tým, aké šaty si kú­piš na na­sle­du­júci ples, alebo aké zvo­líš lí­če­nie. Ne­vieš, či sa ostri­hať alebo si pre­far­biť vlasy na farbu, ktorá práve letí. Tvoja star­šia ses­tra je tu vždy na to, aby ťa usmer­nila.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com
  1. Ne­bude s te­bou jed­nať v ru­ka­vič­kách

A ani ti ne­bude ma­zať med okolo úst. Nie­ktoré pria­teľky to možno uro­bia, aby zby­točne ne­vy­vo­lá­vali kon­flikty. No ona? Ani ná­ho­dou! Keď si niečo myslí, nemá naj­menší prob­lém ti to na ro­vinu po­ve­dať. Veď prečo by ti aj zby­točne kla­mala? Od nej sa do­zvieš tú na­júp­rim­nej­šiu pravdu, pre­tože vie, že vaše puto je na celý ži­vot.

  1. Si u nej vždy ví­taná

Ho­cičo sa v tvo­jom ži­vote deje, vieš, že za ňou mô­žeš stále prísť a s ra­dos­ťou ťa príjme. Si predsa ro­dina a jej malá ses­tra, nad kto­rou musí dr­žať stráž.

  1. Vie, čoho si schopná a čo si za­slú­žiš

Po­zná ťa do­ko­nale. Vie o tvo­jich sil­ných a sla­bých strán­kach a vie čoho si schopná. Vždy, keď máš o sebe po­chyb­nosti, ukáže ti správny smer, a pri­po­me­nie čo si za­slú­žiš. Vždy bude tvoja naj­väč­šia fa­nynka.

zdroj: shut­ters­tock.com shut­ters­tock.com
  1. Je tou naj­lep­šou te­ra­piou

Ses­try ve­dia vždy nájsť tie naj­lep­šie slová, po­kiaľ sa jedná o po­vzbu­de­nie. Majú tak­mer ma­gickú schop­nosť pre­sved­čiť ťa o tom, že všetko zas bude v po­riadku.

  1. Je a vždy tu bude pre teba

Nech uro­bíš ho­cičo, ni­kdy od teba ne­odíde. Na­priek tvo­jím chy­bám, bude stále stať pri tebe a kryť ti chr­bát. A to aj v tom prí­pade, keď si jej ne­po­mohla v jej tem­ných ča­soch. Star­šia ses­tra ti od­pustí. VŽDY.

 

Mať ses­tru je dar. Ka­ma­ráti ti do ži­vota môžu pri­chá­dzať a od­chá­dzať každú chvíľu. Ses­tra je tá, s kto­rou vaše puto rokmi sil­nie. Preto si ju váž a ne­za­budni jej po­ďa­ko­vať za všetko, čo spolu máte :-* 

 

Zdroj: cu­ri­ous­mind­ma­ga­zine.com

Komentáre