Je leto, vonku každý líže zmrz­linu a tebe tečú sliny? My si ale zmrzku ne­dáme, lebo my predsa chceme byť plá­žové hviezdy stále. Preto si zho­to­víme ta­kúto zmrzko náh­radu, ktorá je zdrav­šia a aj me­nej ka­lo­ric­kej­šia, ako tá na­ozaj­ská.

Cca 4 por­cie

 • 200ml ču­čo­rie­dok (my sme po­u­žili mra­zené)
 • 400ml gréc­kého jo­gurtu
 • 4 ly­žice medu
 • šťava z 1 cit­rónaQE6A9988-1200x1800_c

  Po­stup:

  • Tá­ákže ne­bu­deme sa zdr­žo­vať, keď je niečo rých­lovka, tak je niečo rých­lovka, no nie?
  • Šup­neme čučky do hr­nca aj s me­dom a cit­ró­no­vou šťa­vou. Zo­hrie­vame a va­reš­kou jemne čučky po­pu­číme. Ne­cháme po­va­riť, až po­kiaľ sa nám ne­začne tvo­riť hus­tejší si­rup. Ak máme ho­tovo, zlo­žíme z ohňa a ne­cháme trošku vy­c­hlad­núť.
  • Zo­be­rieme jo­gurt, vy­kyd­neme tam náš si­rup­ček a len tak jemne hala bala pre­mie­šame, nech nám zmrzka zo­stane taká pekná mra­mo­ro­vaná. Na­dáv­ku­jeme buď do na­nu­ko­vých for­mi­čiek, alebo len tak do misky. Po­čkáme po­kiaľ zmeska úplne vy­c­hlad­neme a šup do mraz­ničky na cca 4 ho­dinky.
  • Ak ste si zmesku šupli do kra­bičky, pred po­dá­va­ním ju na cca 15 – 20 mi­nút vy­berte, nech sa vám ľah­šie na­berá. Ak ju máte v na­nu­ká­to­roch, tak môžte ih­neď lí­zať.

  Ak máš chuť na inú ma­škrtu alebo ťa zau­jíma, kto sú tieto ši­kovné St(v)ory, nav­štív ich blog http://stvo­ryz­ku­chyne.com/

  QE6A9985-1200x1800_c

Komentáre