Sneh býva ča­ro­vný. Pre­bú­dza v nás dieťa a evo­kuje via­nočnú at­mo­sféru. Veď, čo môže byť kraj­šie a ro­man­tic­kej­šie ako krá­čať ruka v ruke po za­sne­že­nej ces­tičke a uží­vať si pa­da­júce vločky, ktoré za­pla­vujú nočnú ob­lohu?! A čo môže byť v zime zá­bav­nej­šie ako vy­tiah­nuť sánky a spus­tiť sa z toho naj­str­m­šieho kopca?! Je­dine sta­va­nie sne­hu­liaka! 

Ale kto po­ve­dal, že sne­hu­liak musí byť vždy z troch sne­ho­vých gúľ a mať mrkvu na­miesto nosa?! Ni­kto!

Preto sa po­zri na tých naj­lep­ších a naj­zá­bav­nej­ších SNE­HU­LIA­KOV, ktorí len po­tvr­dzujú staré-známe „kre­a­ti­vite sa me­dze ne­kladú“. 

ĎAL­ŠÍCH SKVE­LÝCH SNE­HU­LIA­KOV NÁJ­DEŠ V NA­ŠEJ GA­LÉ­RII

 

Zdroj: www.laugh­tard.com

Komentáre