Nos­tal­gia je dô­vod, prečo sa utie­kame k fil­mom, se­riá­lom a ve­ciam, ktoré nám pri­po­menú tie dô­le­žité chvíle v na­šom ži­vote. Kvôli nej sa vra­ciame k sta­rým fo­to­gra­fiám, fil­mom či kni­hám, ktoré nám vy­ča­ria úsmev na tvári alebo vďaka kto­rým sa nám v oku za­leskne ne­jedna slza. Tú­žime sa vrá­tiť do da­nej doby, po­čas kto­rej sme oplý­vali šťas­tím a kedy sme za­ží­vali tie naj­šťast­nej­šie chvíle ži­vota. Chýba nám mat­kino ob­ja­tie, náš bý­valý pria­teľ, kto­rého stále ľú­bime či tá po­ja­šená ka­ma­rátka, ktorá pred pol­ro­kom od­ces­to­vala do za­hra­ni­čia.

Vedci prišli na to, že silné nos­tal­gické spo­mienky nám môžu po­môcť vy­rov­nať sa s pre­cho­dom v na­šich ži­vo­toch, po­skyt­núť nám po­hod­lie a po­môcť nášmu po­citu iden­tity. Po­zna­me­nali, že nos­tal­gia sa vy­sky­tuje u detí mlad­ších ako se­dem ro­kov, ktoré sa môžu v mi­nu­lých ro­koch po­ze­rať späť na ur­čité šťastné uda­losti. Ako však sku­točne nos­tal­gia pô­sobí na náš mo­zog? Tu je od­po­veď na túto otázku.

Spája do­kopy pa­mäť a tvoj sys­tém od­me­ňo­va­nia sa­mej seba

Keď na­ra­zíme na ne­jakú zmys­lu­plnú spo­mienku, ktorá nás na­pĺňa šťas­tím, mo­zog nám za­plní prí­val emó­cií. Vedci prišli na to, že nie­ktoré ne­uróny sú zod­po­vedné za emo­ci­onálne vý­bu­chy v mozgu, čo je ty­pické najmä pre nos­tal­gi­kov. Spo­mienky sa ti vy­ná­rajú najmä vďaka týmto dvom ve­ciam: chro­nic­kej vzdia­le­nosti a emo­ci­onál­neho a osob­nost­ného vý­znamu. Nos­tal­gia vy­vo­láva v ľu­ďoch prí­jemné po­city.

Sr­šíš opti­miz­mom

Nos­tal­gia sa ne­musí spá­jať len s na­hliad­nu­tím do mi­nu­losti, môže do­konca aj za ná­rast po­zi­tív­nych po­ci­tov, čím sa nám zvy­šuje se­ba­ve­do­mie. Z tohto dô­vodu ju do­konca aj vy­hľa­dá­vame. Do­konca sa nám vy­ja­via spo­mienky, pri kto­rých sa v du­chu usmie­vame a sme šťastní.

Za­hrie­vaš si srdce

Ak si nos­tal­gická práve po­čas je­sene a chlad­nej zimy, ne­musí to byť iba preto, že sa na­prí­klad blíži Hal­lo­ween či Via­noce. Ľu­dia chcú to­tiž po­čas tohto ob­do­bia za­hriať svoje srd­cia vrúc­nymi spo­mien­kami najmú v ta­kýchto dňoch.

Ro­bíš správne roz­hod­nu­tia

Keď po­ci­ťu­ješ nos­tal­giu po­čas tvo­jich dô­le­ži­tých roz­hod­nutí, ver mi, exis­tuje na to dô­vod. Vra­ca­nie sa k dob­rým spo­mien­kam má vplyv na správne roz­ho­do­va­nie.

View this post on Ins­ta­gram

Hap­pi­ness💞

A post sha­red by 🕊•Be­nia­min & Adina• 🕊 (@tben­dina) on

Vy­jad­ru­ješ svoj smú­tok či skla­ma­nie

Nos­tal­gia ne­musí byť vždy po­zi­tív­nym po­ci­tom, as­poň nie ta­kým, ako býva zväčša pre­zen­to­vaná. Tiež jej mô­žeš pre­pad­núť na­prí­klad aj vtedy, keď si smutná a ne­máš na niečo dobré spo­mienky, po­ci­ťu­ješ zve­da­vosť, strach, po­trebu sta­rať sa o nie­koho, hnev či smú­tok. V ta­kýchto prí­pa­doch je po­cit nos­tal­gie ešte sil­nejší, pre­tože tvoje emočné cen­trá v mozgu sú ak­tívne.

Blo­kuje ne­ga­tívne emó­cie

Vedci prišli na to, že čím viac nos­tal­gie ľu­dia po­ci­ťujú, tým me­nej sa ob­vi­ňujú za všetky prob­lémy a ne­ga­tívne veci, ktoré spô­so­bili v mi­nu­losti. Nos­tal­gia to­tiž slúži tiež ako druh ob­rany proti zlým po­ci­tom a ako pros­trie­dok na zvý­še­nie sú­dr­ž­nosti a mo­rál­neho po­sta­ve­nia sku­piny.

Má vplyv  na tvoje zau­ží­vané zvyky

Najmä na tie ne­ga­tívne. Do­káže ťa tak na­štar­to­vať a mo­ti­vo­vať, aby si sa týchto zvy­kov zba­vila. Na­prí­klad ak za­čneš spo­mí­nať na svoj ži­vot pred tým, ako si za­čala faj­čiť a táto mi­nu­losť ti chýba, je cel­kom prav­de­po­dobné, že sa ta­ké­hoto ne­duhu zba­víš.

Zdroj: bustle.com

Komentáre