Hek­tické tempo dneš­ného mo­der­ného ži­vota po­stačí na to, aby sme sa una­vili. Každá únava však ne­musí mať fy­zickú prí­činu. Pre­bie­ha­júce po­city vy­čer­pa­nia môžu byť spô­so­bené nie­len za­nep­ráz­dne­nos­ťou, ale aj ne­sú­la­dom me­dzi tvo­jimi emo­ci­onál­nymi po­tre­bami a ži­vot­ným štý­lom.

Nie­kedy nie sú una­vené naše telá, ale duše. Ak máš tieto prí­znaky spolu s po­citmi únavy, v tomto prí­pade môže ísť o po­cit únavy tvo­jej duše.

Máš vše­obecný po­cit úz­kosti

Možno sa každé ráno pre­bú­dzaš s po­ci­tom stra­chu, ktorý nemá žiadnu prí­činu, no stále je pre teba ťažké vstať z po­stele. Máš po­cit, že sa ne­do­ká­žeš vy­rov­nať so ži­vo­tom, aj keď si stále v práci, v škole či doma. Tento po­cit je často spre­vá­dzaný  zmä­te­nos­ťou a myš­lien­kami o tom, kým si a stra­chom, že iní ťa po­doz­rie­vajú, že si ne­ja­kým spô­so­bom ne­kom­pe­tentná alebo pod­radná. Tak sa sna­žíš do­hnať všetky svoje ne­dos­tatky čo­raz väč­šou a tvr­d­šou prá­cou. To môže viesť k ešte väč­šej únave.

Máš ná­hodné fy­zické prí­znaky, ktoré sa zhor­šujú, keď si v strese

Máš dl­ho­do­bej­šie zdra­votné prob­lémy, ktoré ne­do­káže diag­nos­ti­ko­vať ani tvoj le­kár? Možno si ťažko za­ťa­žená psy­chicky či du­ševne. Naša najv­nú­tor­nej­šia tie­seň sa ča­sto­krát pre­ja­vuje na na­šom tele. Na­prí­klad pra­vi­delne tr­píš po­ru­chami trá­ve­nia, ek­zé­mom, bo­les­ťami chrbta, mig­ré­nami a na­pä­tými bo­les­ťami hlavy. Vedci pre­uká­zali, že exis­tuje pre­po­je­nie me­dzi na­šimi or­gánmi a mys­ľou. Tieto prí­znaky sa zhor­šujú dô­sled­kom stre­so­vého za­ťa­že­nia.

zdroj: unsp­lash.com

Si po­sad­nutá mi­nu­los­ťou

Zdraví ľu­dia sa ne­za­po­die­vajú mi­nu­los­ťou, ale sú­stre­dia sa na sú­čas­nosť a bu­dúc­nosť. Ten­den­cia vy­čí­tať si svoje mi­nulé chyby je zna­kom cha­bého emoč­ného zdra­via. V kaž­dej si­tu­ácii sa sna­žíš nájsť niečo po­zi­tívne a ne­bo­jíš sa po­stú­piť aké­koľ­vek zmeny. Tiež sa sna­žíš zme­niť svoj ži­vot tak, aby si ko­nečne bola šťastná. Do is­tej miery je to zdravé – od­rá­ža­nie tvo­jich vzru­šu­jú­cich spo­mie­nok môže tvoju ná­ladu po­z­dvi­hnúť. Ak sa však mys­le­nie či sní­va­nie stalo me­cha­niz­mom vy­rov­na­nia, mala by si svojmu ži­votu ve­no­vať väč­šiu po­zor­nosť.

Máš vý­kyvy ná­lad

Ak máš sta­no­vený ur­čitý cieľ a smer v ži­vote, ne­pod­lie­haš rôz­nym vý­ky­vom ná­lad. Ak si však roz­ru­šená po du­šev­nej či psy­chic­kej stránke, mô­žeš mať po­cit, akoby sa ti ži­vot vy­mkol spod kon­troly. Kvôli tomu si ne­šťastná. Ro­dina a pria­te­lia ti môžu pri­po­mí­nať, že si ne­vy­rov­naná a sú zmä­tení tvo­jimi rých­lymi zme­nami ná­lad. Si­tu­áciu zhor­šíš, ak im ne­bu­deš schopná tieto emó­cie ne­ja­kým spô­so­bom vy­svet­liť. Toto môže byť veľmi zne­po­ko­ju­júce. Možno sa obá­vaš, že sa zbláz­niš a úz­kosť by mala byť akosi za­ká­zaná. Sna­žíš sa pre­sved­čiť os­tat­ných, že ešte stále ži­ješ v re­a­lite a ne­strá­caš sa vo svo­jich snoch.

Ako­koľ­vek dlho bu­deš spať, ni­kdy sa ne­cí­tiš dobre

Naj­lep­ším lie­kom na únavu je od­po­či­nok. Nie­koľko po­koj­ných dní strá­ve­ných doma a do­sta­tok spánku zmierni pra­vi­delné po­city únavy. Toto bo­hu­žiaľ ne­platí v prí­pade, že máš una­venú dušu a nie telo. Možno sa ti spo­čiatku ne­darí za­spať. Možno zis­tíš, že ne­do­ká­žeš pre­stať mys­lieť ne­ga­tívne, a tak sa po­čas noci ne­us­tále bu­díš. Keď si už ko­nečne náj­deš čas na re­lax, je prí­liš krátky.

zdroj: unsp­lash.com

Čo by si mala ro­biť v prí­pade, keď je tvoja duša una­vená?

Sa­moz­rejme, nie­ktoré z týchto prí­zna­kov by mohli po­u­ka­zo­vať na zhor­še­nie tvojho zdra­vot­ného stavu, preto by si mala rad­šej nav­ští­viť le­kára. Av­šak v mno­hých prí­pa­doch je únava spô­so­bená emoč­nou a du­šev­nou úna­vou. Spý­taj sa sa­mej seba, či do­dr­žia­vaš zdravý ži­votný štýl. Možno je na­čase nájsť si me­nej stre­su­júcu prácu, lep­šie do­dr­žia­va­nie zdra­vého stra­vo­va­nia či kva­lit­nejší spá­nok. Po­tom sa spý­taj sa­mej seba, či máš prácu, ktorá ťa na­ozaj robí šťast­nou a či je v sú­lade s tvo­jimi zá­klad­nými hod­no­tami. Si spo­kojná so svo­jím te­raj­ším vzťa­hom? Nie sú to jed­no­du­ché otázky, no po­skytnú ti cenný pre­hľad o zme­nách, ktoré mu­síš vy­ko­nať.

 

Zdroj: po­wer­ful­mind.co

Komentáre