Si sin­gle alebo si vo vzťahu? Vraví sa, že sin­gle ženy znesú na­ozaj všetko. Tu je však 5 fráz, ktoré ne­ná­vi­dia:

„Dám ti ve­dieť (oz­vem sa ti).“

Ak jej bolo s te­bou na rande dobre a opýta sa ťa, kedy ťa môže vi­dieť, buď k nej úp­rimný. Od­po­ve­daj priamo aj v prí­pade, že by mala byť od­po­veď zá­porná. Dô­vod, pre ktorý sa ťa pýta je, že chce ve­dieť na čom je. Ne­klam jej a ne­ťa­haj ju za nos ta­kými ne­ur­či­tými od­po­ve­ďami. Ne­znáša to a keď ti na to príde, bude viac na­hne­vaná ako keď ju hneď od­miet­neš.

„Chý­baš mi.“

Túto vetu po­vedz sin­gle žene len v prí­pade, že ju chceš na­ozaj vi­dieť. Ne­ho­vor to len tak, pre­tože ti po čase ne­bude ve­riť. Ak ju to­tiž bu­deš po­u­ží­vať na „oži­ve­nie“ kon­ver­zá­cie, po čase na to ne­bude re­a­go­vať vô­bec.

zdroj: Photo by Ana­lise Be­ne­vi­des on Unsp­lash.com

„Mo­men­tálne nie som pri­pra­vený na vzťah.“

Táto veta zna­mená, že s te­bou strá­cala čas. Bolí to, ale to je úp­rimne a jed­no­du­cho po­ve­dané. Pravda je taká, že ty nie si pri­pra­vený na vzťah s ňou, nie cel­kovo. Ne­zau­jala ťa na­toľko, aby si to s ňou ris­kol… a táto veta teda sin­gle ženy dosť na­štve.

„Je všetko v po­riadku?“

Alebo aj po­doba, či sa niečo ne­stalo alebo či sa niečo ne­deje. Keď sa za­čneš takto pý­tať, sa­moz­rejme, že ne­bude nič v po­riadku. Zne­is­tie a bude si mys­lieť, že uro­bila niečo zle alebo že si sa pri nej cí­til ne­prí­jemne.  Ženy sú prí­liš kom­pli­ko­vané na to, aby si ich po­cho­pil a aby si ve­del, kedy sa niečo vážne deje a kedy nie.

„Nejde mi do hlavy, prečo je žena ako ty sin­gle.“

Ak vy­slo­víš túto vetu, za­ru­čene ju na­štveš. Žena, ktorá je roz­umná, pekná a se­bes­tačná, je sin­gle pre­tože chce. Jed­no­du­ché. Nič viac v tom ne­hľa­daj a ne­snaž sa ju roz­čú­liť touto frá­zou.

Komentáre