Tí, ktorí už mali tú česť pre­sťa­ho­vať sa k svojmu par­tne­rovi zaiste ve­dia, že nie vždy to je med lí­zať. Spo­ločné bý­va­nie toho zmení veľa. Na­učíš sa o svo­jom par­tne­rovi aj veci, ktoré by si rad­šej ne­ve­dela (a ne­vi­dela), za­ži­jete spo­ločnú nudu, či ti­chú do­mác­nosť. Zried­ka­vos­ťou ne­budú ani hádky o tom, kto na­varí, či uprace. Ne­ho­vo­riac o tom, že si bu­dete mu­sieť do­hod­núť isté pra­vidlá, kto­rými sa vaša nová spo­ločná do­mác­nosť bude ria­diť. Pri všet­kých tých po­vin­nos­tiach však ne­smiete za­bud­núť je­den na dru­hého a na to, prečo ste sa vlastne k sebe chceli pre­sťa­ho­vať. A na to, aby sa z vášho vzťahu ne­vyt­ra­tila ro­man­tika, vám po­môžu na­sle­du­júce rady:

1. Choďte na rande

Pa­mä­táš si ešte časy, kedy ste sa obaja sna­žili vy­mys­lieť to naj­zau­jí­ma­vej­šie rande, na ktoré by ne­za­bu­dol ani je­den z vás? Te­raz však za­čnete mať po­cit, že sna­žiť sa ne­treba, pre­tože aj tak sa vi­díte každý deň a do­konca pri sebe spíte. Je veľ­kou chy­bou takto zle­ni­vieť. Na to, aby ste svoj vzťah udr­žali v tých správ­nych ko­ľa­jach si ne­za­bú­dajte plá­no­vať ve­černé rande. Nech sa obaja máte na čo te­šiť.

View this post on Ins­ta­gram

When you feed babe

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

2. Po­zý­vajte k sebe náv­števy

Či už máte spo­loč­ných pria­te­ľov alebo nie, po­zvite ich do svojho no­vého do­mova! Máte tak prí­le­ži­tosť niečo spolu pri­pra­viť. Uká­zať os­tat­ným to, čo ste spolu vy­bu­do­vali vo vás oboch vy­volá po­cit za­dos­ťu­či­ne­nia.

3. Prek­vapte sa na­vzá­jom

Ni­kdy, na­ozaj ni­kdy ne­začni brať svojho par­tnera ako sa­moz­rej­mosť. Je to veľmi uráž­livé a ne­úc­tivé. Ne­za­budni mu dať na­javo, ako veľmi si vá­žiš váš spo­ločný ži­vot a snaž sa ho pra­vi­delne prek­va­piť. Dob­rou ve­če­rou, ne­ja­kým dar­če­kom alebo ví­ken­do­vým po­by­tom nie­kde v ho­rách.

4. Uvarte si spolu

Nie je nič zá­bav­nej­šie ako spo­ločné va­re­nie. Pri­núti vás to byť na 100 % prí­tomní a ve­no­vať sa tomu, čo práve ro­bíte. Na­vyše sa toho do seba mô­žete veľa na­učiť. Je­den z vás vie, ako ro­biť omáčky, za­tiaľ čo ten druhý je maj­ster v ro­bení ste­a­kov.

5. Ne­chá­vajte si od­kazy

Po­náh­ľaš sa do školy či do práce a svojho dra­hého nech­ceš bu­diť. Ne­chaj mu od­kaz na chlad­ničke alebo mu pri­prav de­siatu a lís­tok pri­pni k nej. Je to nád­herný spô­sob ako uká­zať, že na toho dru­hého mys­líš. Na­vyše si to bude ce­niť omnoho viac ako ne­jakú vir­tu­álnu správu na mes­sen­geri.

P.S.: a ni­kdy ne­do­voľ, aby sa tvoj par­tner cí­til ne­mi­lo­vaný alebo ne­daj­bože za­ned­bá­vaný len preto, že máš veľa po­vin­ností. Spo­ločné bý­va­nie je veľký krok vpred av­šak ver, že to stojí za to. 

 

Zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre